Direct naar:

GGNet

Van Zorg naar Gezondheid
De urgentie om het huidige zorgsysteem te veranderen waarin we als ggz-organisaties ‘vast’ zitten is groot. Die transitie is volop aan de gang; ook bij ons. Wij noemen die beweging ‘van Zorg naar Gezondheid’. Van zorgen voor… naar zorgen dat… psychisch kwetsbare mensen zo goed als mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. Dat we mentale variëteit/diversiteit en psychisch lijden meer normaliseren. Dat we zorgen dat je als professional en als zorgnetwerk zoveel mogelijk van toegevoegde waarde kunt zijn in het bieden van passende mentale gezondheidszorg in onze regio.  
Videobellen bij GGNet

U kunt bij GGNet ook een afspraak op afstand krijgen via videobellen. U hoeft dan niet naar de locatie van GGNet te komen, u kunt vanuit elke plek een gesprek met uw behandelaar voeren.

ACT-Team Apeldoorn (Assertive Community Treatment)

Het ACT-team (Assertive Community Treatment) biedt assertieve ambulante behandeling aan mensen met één of meerdere ernstige psychiatrische aandoeningen. Dit gaat vaak gepaard met een verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Het gaat om een groep patiënten die niet stabiel is en/of snel zou kunnen decompenseren. Behandeling kan plaatsvinden vanuit het gedwongen kader (zorgmachtiging). De doelgroep is complex, omdat het leven op meerdere gebieden dreigt te ontsporen. Een groot deel van de patiënten is eerder met justitie in aanraking gekomen of dreigt ermee in aanraking te komen. Deze risicovolle groep heeft geen forensische titel, maar toont wel agressief en/of risicovol gedrag.

Locaties GGNet Open Banendag

Ben jij op zoek naar een mooie, betekenisvolle nieuwe baan in de ggz? Voor verpleegkundigen, agogen en (persoonlijk) begeleiders openen vier van onze locaties in Warnsveld de deuren op zaterdagmiddag 13 mei: GGNet Amarum, GGNet De Boog, IVB Warnsveld en VGGNet. Bekijk hieronder meer informatie over deze locaties. 

Projecten preventie op het gebied van interculturele zorg

Hieronder vindt u een aantal van de preventieve projecten en deskundigheidsbevordering die ons centrum in samenwerking met anderen heeft gegeven of aan mee heeft gewerkt.

Ondersteuning rondom inburgering

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ingrijpende levenservaringen en de situatie waarin velen zich bevinden, bij ruwweg 13 tot 41% van de asielzoekers en statushouders leidt tot psychische gezondheidsproblemen. Depressie, angst, slaapproblemen en post traumatisch stress syndroom (PTSS) komen vaak voor. De angst voor stigma, onbekendheid met de ggz in Nederland en ook doordat veel hulpverleners vaak niet voldoende in staat zijn om cultuursensitief te werken, zorgen ervoor dat veel mensen niet hulp krijgen die zij nodig hebben. Uit onderzoek van Pharos (Expertisecentrum op het gebied van gezondheidsverschillen) en KIS (Kennisplatform Inclusief Samenleven) blijkt dat psychische problemen de grootste belemmering zijn bij inburgering in Nederland.

Op het gebied van inburgering bieden wij deskundigheidsbevorderingen voor professionals en andere betrokkenen die een rol spelen in het inburgertraject. Daarnaast bieden we preventieve ondersteuning voor statushouders die bezig zijn met de inburgering. Dit kan zowel in groepsverband als individueel.

Centrum voor Interculturele ggz werkt samen met gemeenten, sociale diensten, onderwijs en andere (zorg)partners in het sociaal domein voor het delen van onze expertise, vroegtijdige signalering, de aanpak van ggz-problematiek en de verlaging van de drempel voor toeleiding naar passende zorg.

Aanbod interculturele preventie jeugd

Kinderen van vluchtelingen hebben in hun jonge leven vaak al veel meegemaakt. Bij aankomst in Nederland kampen zij regelmatig al met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, angstklachten en traumagerelateerde stressklachten. De duur van het verblijf in asielopvangcentra zonder verblijfsstatus vormt een cumulatief risico voor de gezondheid van het kind. Het voortdurend moeten verhuizen grijpt in op het gevoel van veiligheid, zelfrespect en de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De mate waarin gevluchte en gemigreerde ouders in staat zijn de ontwikkeling van hun kinderen te beschermen staat onder grote druk. Veel ouders kampen met stress en psychische klachten waardoor ze emotioneel verminderd beschikbaar zijn voor hun kinderen.

De psychische gezondheid van ouders heeft invloed op die van hun kinderen. Angst en depressie bij vluchtelingenouders hebben een voorspellende waarde op de mate waarin hun kinderen later last hebben van emotionele problemen of gedragsproblemen (Rapport Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing, Scherder, van Os, Zijlstra, VU/RUG, 2019).

Genoeg reden om deze kinderen te ondersteunen in wat zij hebben meegemaakt, om hen samen de ervaringen te laten verwerken, om hen gezonde copingstijlen aan te leren en om vroegtijdig te signaleren welk kind meer nodig heeft om verergering van de problemen te voorkomen. Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is gespecialiseerd in het geven van preventieve jeugdgroepen voor deze vluchtelingenkinderen.

Aanbod interculturele preventie volwassenen

Ons Centrum is specialist in het verzorgen van effectieve preventieve interventies aan vluchtelingen. De interventies richten zich onder andere op de verwerking van de vluchtervaringen, stressreductie, gezond denken, beter slapen, leven met verschillende culturele identiteiten en het versterken van gezonde copingmechanismen.

Het bieden van interculturele preventie versterkt de eigen veerkracht. Psychische klachten verminderen en escalatie kan worden voorkomen door het aanleren van copingvaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

Intercultureel aanbod voor professionals

Nieuwe medeburgers met een andere culturele achtergrond kampen bovengemiddeld vaak met psychische problemen. Hierdoor kan de integratie moeilijk verlopen of zelfs stagneren. Hulpverleners die werken met deze doelgroep voelen zich vaak uitgedaagd wanneer de integratie stagneert vanwege hun geestelijke gezondheid. Zij hebben behoefte aan meer kennis over migratieproblematiek, cultuur-sensitief werken en interculturele communicatie.

Het Centrum voor Interculturele GGZ biedt diverse vormen van ondersteuning, zoals deskundigheids-bevordering, consultatie en intervisie. Dit helpt professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van en inhoudelijke kennis over cultuurverschillen en -overeenkomsten te vergroten.

Interculturele preventie binnen het sociaal domein

Of het nu gaat om asielzoekers of statushouders: nieuwe medeburgers met een andere culturele achtergrond kampen bovengemiddeld vaak met psychische problemen. Het Centrum voor Interculturele GGZ heeft veel ervaring met de ondersteuning van mensen binnen zorg, welzijn en onderwijs. 

Voorbeelden van preventieve interventies:

  • Preventieve jeugdtrainingen in (nieuwkomers) basisscholen en Internationale Schakel Klassen (ISK’s)
  • Preventieve trainingen voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s) in samenwerking met het sociaal domein en onderwijs
  • Preventief inloopspreekuur op ISK voor leerlingen en docenten
  • Preventieve trainingen voor volwassen statushouders
  • Preventieve training voor inburgeraars gericht op inburgering en toeleiding naar werktrajecten in samenwerking met het sociaal domein, inburgeringsonderwijs en werkbedrijf
Interculturele behandeling - jeugd

Wij bieden ambulante GGZ-zorg aan vluchtelingenjeugd en gezin. Zowel voor asielzoekers als statushouders. We bieden:

  • preventieve zorg
  • behandeling van lichte tot complexe psychiatrische problematiek (zowel monodisciplinair als multidisciplinair)

Vanuit het contact en de vertrouwensbasis die hieruit ontstaat, werken we op een passende, cultuur-sensitieve manier. We sluiten daarbij aan op de leeftijdsfase, hulpvraag en situatie van de kinderen. Ouderbegeleiding is hier vaak een onderdeel van. 

Interculturele behandeling - volwassenen

De GGZ is bedoeld voor mensen met psychische problemen. Ons centrum richt zich specifiek op vluchtelingen (asielzoekers, ongedocumenteerden en statushouders die korter dan 7 jaar in Nederland zijn) met psychische problematiek in combinatie met cultuurspecifieke-, migratie- of acculturatieproblematiek en/of bij wie de reguliere zorg om deze reden stagneert. 

Veel vluchtelingen en asielzoekers hebben te maken met oorlogs- en geweldservaringen. Daarnaast kunnen ze vrienden en familie hebben verloren, hebben hun vertrouwde omgeving moeten achterlaten, hebben de rollen die zij in het sociale leven speelden verloren, moeten soms lang verblijven in de asielopvang, kampen met sociaal isolement, vervreemding en verveling en zijn onzeker over hun toekomst in Nederland (waaronder onzekerheid over de verblijfsprocedure, acculturatiestress, werkloosheid). Deze gebeurtenissen hoeven niet te leiden tot psychische klachten, maar het kan wel. Te denken valt aan PTSS, depressieve klachten, stress, slaapproblemen, angstklachten en middelengebruik.

Centrum voor Interculturele GGZ

Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is er voor vluchtelingen met psychische klachten, waarbij context en cultuur een belangrijke rol spelen. Met ‘vluchtelingen’ bedoelen wij asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. 

Beeldende therapie bij trauma

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Je doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op. Bijzonder aan beeldende therapie is dat jouw werkstuk concreet is. Je kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Beeldende therapie wordt door veel mensen beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert je met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Veelgestelde vragen over rekeningen

Het kan zijn dat u vragen heeft over uw ontvangen rekening. Op deze pagina geven wij antwoorden op veelgestelde vragen. Lees u ze vooral door. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de afdeling waar u in zorg bent (geweest).

Psychomotorische therapie bij trauma

Bij psychomotorische therapie (PMT) staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij je ervaringen. Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens oefen je om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. 

Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS  (BEPP) is een aangetoond, effectieve behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Bij de BEPP wordt desgewenst de partner betrokken bij de behandeling. 

De therapie bestaat uit 16 sessies, waarin eerst uitleg over de klachten en de relatie met het trauma gegeven wordt. Middels imaginaire exposure ga je terug naar de traumatische ervaring om verdriet en boosheid toe te laten. Door het schrijven van bijvoorbeeld een boze brief en/of afscheidsbrief aan overleden mensen, komen belangrijke gevoelens voor de verwerking aan bod. Als dan de klachten aanzienlijk verminderd zijn, richten we de aandacht op de impact van het trauma op je leven en op wat je ervan kan leren. De behandeling wordt afgesloten met een afscheidsritueel. BEPP is een intensieve, maar meestal succesvolle behandeling die helpt om het trauma te verwerken en om je leven op een nieuwe manier te aanvaarden.

Narratieve exposure therapie (NET)

Narratieve Exposure Therapie (NET) is een relatief kortdurende behandeling. NET is specifiek ontwikkeld voor de behandeling van PTSS, en vooral PTSS ten gevolge van meervoudige schokkende gebeurtenissen gedurende het leven. Bij NET staat jouw levensgeschiedenis centraal. Narratief betekent in dit geval wat jij vertelt over jezelf, je leven en wat je overkomen is. Exposure betekent dat je, in de veiligheid van de therapieruimte weer in gedachten teruggaat naar de traumatische gebeurtenissen uit het verleden om ze zo te verwerken. In de behandeling wordt na uitgebreide psycho-educatie een levenslijn uitgelegd op de grond. Vervolgens wordt de levenslijn doorgewerkt met narratieve exposure en wordt een levensdocument opgesteld.

Imaginaire rescripting (ImRs)

Imaginaire rescripting (ImRs) is een therapeutische techniek waarbij een nare gebeurtenis wordt opgehaald uit het geheugen om het verloop ervan vervolgens in verbeelding aan te passen, zodat wordt voldaan aan de basisbehoeften die toen werden geschonden. Het geeft handvatten om aan de slag te gaan met nare ervaringen in de kindertijd die het huidig functioneren beïnvloeden.

Imaginaire exposure therapie

Onder begeleiding van een therapeut ga je terug naar de herinneringen van de traumatische gebeurtenis. De herinnering wordt in gedachte zo levendig mogelijk teruggehaald door het terug te vertellen alsof het nu gebeurt. Je praat in de tegenwoordige tijd en zit met de ogen gesloten. De therapeut moedigt je aan om te letten op informatie over wat je voelt, hoort, ziet en ruikt. Het is belangrijk om juist de naarste momenten van de traumatische gebeurtenis aan bod te laten komen. Het doorwerken van deze momenten helpt om herbelevingen als flashbacks en nachtmerries te verminderen.

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Een dissociatieve identiteitsstoornis is een verzameling van herinneringen, gevoelens, gedragingen en overtuigingen die veilig opgeborgen en beheerd worden door verschillende persoonlijkheidsfragmenten. We noemen ze delen. Elk deel kan eigen specifieke herinneringen hebben, eigen gevoelens en gedrag of een eigen overtuiging.

De verschillende delen kunnen zich van elkaar bewust zijn of niet. Wie zich niet bewust is van het bestaan van andere delen van binnen, heeft het gevoel tijd kwijt te zijn en kan in verwarring raken. Wie wel het bewustzijn deelt, weet van het bestaan van andere delen en kan de andere delen zien, ermee praten, gevoelens delen.  Er kan een combinatie zijn van delen die het bewustzijn delen en delen die dat niet doen.

Verschil PTSS en complexe PTSS (C-PTSS)

We spreken van complex trauma als er sprake is van langerdurende, herhalende traumatische ervaringen. Het gaat dan meestal over vroegkinderlijke chronische traumatisering waarbij sprake is geweest van zware en langdurige vormen van mishandeling en verwaarlozing. Dat kan zijn op emotioneel, lichamelijk en/of seksueel gebied.

Jaarverslag 2021

Wij kijken trots en dankbaar terug op 2021. Het was een pittig jaar, maar door aanpassingsvermogen en door goed verbonden te blijven hebben we als één GGNet de zorg geboden waar we voor staan. In 2021 is de beweging van zorg naar gezondheid ingezet. En dat alles heeft geleid tot een mooi resultaat!

Poli Complex Trauma

De Poli Complex Trauma (PCT) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complexe traumagerelateerde problematiek met als grondslag (vroeg)kinderlijke traumatisering. Dissociatie en dissociatieve identiteitstoornissen (DIS) vormen daarin een belangrijk aandachtsgebied.

Informatie voor verwijzers regio Zevenaar

Op deze pagina leest u meer over de afgekondigde aanmeldpauze voor de ambulante volwassenenzorg (SGGZ) in de gemeenten Zevenaar, Montferland, Doesburg, Duiven en Westervoort.. De aanmeldpauze is ingegaan op 15 januari 2022 en komt op 15 juli a.s. te vervallen.

Kosten behandeling binnen specialistische ggz in 2022

Kosten behandeling binnen specialistische ggz in 2022

Hier vindt u informatie over kosten behandeling binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) voor patiënten van GGNet van 18 jaar en ouder.

 

Vanaf 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in. Het kabinet heeft besloten dat de bekostiging in de ggz en forensische zorg in heel Nederland op een betere manier geregeld moet worden. Het zorgprestatiemodel maakt de regels eenvoudiger en de facturen duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen voor de zorg die u krijgt. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit is fijn voor u én voor uw behandelaar.

Kosten behandeling binnen de basis ggz in 2022

Hier vindt u informatie over de kosten van behandeling binnen de generalistische basis ggz voor patiënten van GGNet van 18 jaar en ouder.

Vanaf 1 januari 2022 gaat het zorgprestatiemodel in. Het kabinet heeft besloten dat de bekostiging in de ggz en forensische zorg in heel Nederland op een betere manier geregeld moet worden. Het zorgprestatiemodel maakt de regels eenvoudiger en de facturen duidelijker. Er komen beter passende vergoedingen voor de zorg die u krijgt. Met niet meer administratie dan nodig is. Dit is fijn voor u én voor uw behandelaar.

Handleiding van Karify

Wat is Karify? 

Karify is de online omgeving waar GGNet mee werkt: we gebruiken het om onze e-health aan te bieden. 
Er zijn voor de verschillende onderdelen vanGGNet, verschillende omgevingen. We noemen dat healthspaces. Elke omgeving heeft een eigen inlog. 
Lees meer over Karify op hun website

Zorgprestatiemodel
Vanaf 1 januari 2022 verandert de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald.
Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.  

Cursussen van preventie

Podcast
Om jullie mee te nemen in de beweging naar de toekomst lanceren we een tweetal podcast series, één waarin je mee kunt luisteren naar persoonlijke gesprekken naasten en ervaringsdeskundigen en één waarin professionals in gesprek zijn over de ontwikkelingen binnen de GGZ.
Karify: dossierinzage en opdrachten

Karify is een beveiligde internetomgeving die we zowel vóór als tijdens de behandeling inzetten. Karify bevat verschillende zelfhulpmodules en mogelijkheden om in contact met uw behandelaar te zijn. Uw behandelaar kan u op deze manier online coachen bij het maken van de oefeningen. U kunt aan de slag op het moment dat ú het uitkomt. Met Karify kunt u veilig berichten uitwisselen. De online oefeningen die u maakt, blijven uw eigendom, ook als u niet meer bij GGNet bent.

Handleiding Karify

Veelgestelde vragen

Zelfhulpmodules

Met de modules in het GGNet Karify Zelfhulpprogramma krijgt u hulp, tips en informatie. Dit kan u helpen om goed voor uzelf te zorgen. Komt u er niet uit of is dit onvoldoende dan kunt u altijd contact opnemen met ons voor hulp. 

Zorg voor uzelf
De maatregelen tegen het coronavirus zorgen voor vele veranderingen en ook onzekerheid. Op deze pagina delen we tips en krijgt u informatie. Dit kan u helpen om, juist in deze tijd, goed voor uzelf te zorgen.
Chat
Op woensdagmiddag kunt u tussen 14 en 16.30 uur chatten met de cliëntenraad,
Aanmelden etentje NVvP
Meld je hier aan voor het etentje op woensdag 1 april.
Acute Deeltijd Apeldoorn
Het multidisciplinaire team van de Acute Deeltijd Apeldoorn biedt ondersteuning aan de patiënt tijdens een (dreigende) crisis en/of in de fase van herstel na een crisis in regio Apeldoorn en Zutphen.
Tien vormen van verplichte zorg
De Wvggz kent tien vormen van verplichte zorg.
GGNet gebruikt ZIVVER
Heeft u zojuist een mail van ons ontvangen via ZIVVER? Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat een e-mail, met wellicht gevoelige of persoonlijke informatie, veilig wordt verstuurd.
Persoonlijkheidsproblematiek uitgelicht
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben problemen met hun zelfbeeld en identiteit en moeite met het aangaan van intieme relaties.
Veelgestelde vragen over het patiëntportaal Mijndossier van GGNet
Lees de antwoorden op veelgestelde vragen over het patiëntportaal Mijndossier of neem contact op.
Verplichte zorg bij GGNet

Bezorgt iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel, maar wil hij geen zorg? Dan kan er tóch zorg worden verleend. Dat staat in de Wet verplichte ggz (Wggz). De wet wil dat deze ‘verplichte zorg’ zo min mogelijk en zo kort mogelijk gebeurt. Daarvoor zijn zorgorganisaties, gemeenten en andere betrokken partijen samen verantwoordelijk. Als patiënt en naaste heeft u invloed bij het bepalen welke zorg voor u het beste is.

GGNet Magazine 2019
Eens per jaar geeft GGNet het GGNet-magazine uit, een blad voor medewerkers, vrijwilligers, relaties van GGNet en alle andere mensen die belangstelling hebben voor GGNet en de ggz.
Uitleg wachttijden specialisme ouderen
Specialisme Ouderen kent geen wachttijden*. Na aanmelding vindt binnen 1 á 2 weken een eerste intakegesprek plaats. Na de intake- & diagnostiekfase wordt direct aansluitend gestart met de behandeling.
Samen op weg naar het overwinnen van de klim!
Meld je aan voor het Wielercafé
Zorgmarathon

Sportieve collega,

Met dit formulier meld jij je aan voor de Zorgmarathon 2020! Iedereen geeft zich individueel op. In het formulier kun jij aangeven of jij al een team hebt of dat jij door de organisatie ingedeeld wilt worden in een GGNet team. In aanloop naar de Zorgmarathon 2020 ontvang je van ons uiteraard meer informatie per e-mail en via de Community op intranet.

Succes met de voorbereidingen & tot ziens op vrijdag 18 september 2020!

Sportieve groet,
Organisatie Zorgmarathon 2020
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer over de Zorgmarathon

Infographic Uw ggz-kosten
Bekijk hier hoe de kosten van uw behandeling tot stand komen: Infographic Uw ggz-kosten.
Samenspraak - samen de zorg verbeteren
Samenspraak: samen de zorg verbeteren. GGNet ziet graag dat patiënten en hun familie directer en sneller reageren op de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning.
Vacatures GGNet
Binnen GGNet werken wij vanuit de herstelvisie. Herstel van de patiënt, maar ook herstel van de geestelijke gezondheidszorg. De ggz kan beter én goedkoper, doordat we herstel voor de patiënt centraal stellen en onze organisatie daarop inrichten. Stap voor stap blijven we innoveren om dat te realiseren. Bekijk de vacatures.
Stichting Vrienden van GGNet
Vrienden van GGNet organiseert ontspannende activiteiten voor cliënten uit de langdurende zorg in Warnsveld en Vorden. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen van de cliënten.
Patiëntenvertrouwenspersoon
De patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) geeft informatie en advies over de rechten van patiënten. Ook kan hij/zij helpen bij het vinden van een oplossing. De pvp is niet in dienst bij GGNet. De pvp stelt zich altijd op aan de kant van de patiënt en heeft een geheimhoudingsplicht.
Familievertrouwenspersoon
De familievertrouwenspersoon (fvp) is er voor familieleden en naastbetrokkenen. Deze is onafhankelijk. Daarbij gaat het om klachten van familie over zaken als bejegening, informatieverstrekking en betrokkenheid bij behandeling.
Volwassenen

Soms kunnen psychische klachten het dagelijks leven flink in de weg staan. Als het niet lukt om de problemen zelf op te lossen, kan GGNet helpen. Wij bieden specialistische zorg en basiszorg. En wij geloven in herstel voor iedereen. Soms gaat uw ziekte misschien niet over, maar kunt u er wel beter mee leren omgaan. Met de juiste behandeling is meer herstel mogelijk dan vaak wordt gedacht.

Moeder van Jesse (9): ‘het treintje in zijn hoofd blijft maar rijden’
Jesse had last van zijn eigen prikkels. Het treintje dat in zijn hoofd rondreed, was volgens hem altijd belangrijker. Hij was erg druk, had moeite zich te concentreren.
Emma (22) was somber en kwam haar bed niet meer uit
Ik heb autisme, maar ik was daarnaast ook depressief. Ik kon moeilijk mijn bed uitkomen en ik vond het lastig om met mensen om te gaan. Daarom kon ik ook mijn studie niet meer volgen. Ik moest een paar maanden wachten voor ik bij GGNet terecht kon, maar daarna ging het snel.
Lotte (18 jaar) was suïcidaal
Ik ben bij GGNet terecht gekomen in 2017, na een gesprek met de huisarts, omdat ik me ernstig suïcidaal voelde. Daar had ik al een tijdje last van, ik was echt niet meer gelukkig. Op school had ik niet veel contacten, mijn oma overleed dat jaar, dat had er allemaal mee te maken.
Moeder van Thomas (18) met een posttraumatische stressstoornis
We kwamen bij GGNet voor mijn oudste zoon, Thomas. Hij heeft de diagnose PTSS (posttraumatische stressstoornis). Hij heeft een aantal zelfmoordpogingen gedaan en ook zichzelf beschadigd.