Direct naar:

Kosten behandeling binnen specialistische ggz in 2022

Wie betaalt mijn behandeling?

Voor de meeste mensen vallen de kosten van de behandeling in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (specialistische ggz), zoals bij GGNet, onder de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Dit is verzekerde zorg. Bij deze verzekerde zorg kunt u wel te maken hebben met kosten van uw eigen risico. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet u altijd een geldige verwijzing naar GGNet hebben.

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic. Klik op de afbeelding voor het volledige bestand.

Knipsel voorkant infographic zpm kosten

Wordt mijn zorg altijd via de zorgverzekering vergoed?

In de volgende situaties verloopt de vergoeding van uw zorg niet via uw zorgverzekering, maar via een andere weg:

  • bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar;
  • als u ambulante woonbegeleiding van GGNet krijgt;
  • als u uitsluitend dagbestedingsactiviteiten bij GGNet (begeleiding) volgt;
  • als u langer dan drie jaar (aaneengesloten) opgenomen bent bij GGNet;
  • als u in een beschermde woonvorm van GGNet woont;
  • als u door Justitie naar GGNet bent verwezen.

Bestaat er ook onverzekerde zorg?

Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen. Ook zijn er bepaalde behandelingen die niet onder de basisverzekering vallen. Als u hiermee te maken krijgt, bespreken we dat altijd eerst met u, voordat we een eventuele behandeling starten.

Heb ik te maken met een eigen risico?

In 2022 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg € 385,-. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. Uw eigen risico wordt steeds over

één kalender jaar gerekend. Vanaf 2022 vallen ook de kosten van uw GGZ behandeling onder het eigen risico per kalenderjaar (eerder was dit per periode van 365 aaneengesloten dagen). Net als voor de andere gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar ontvangt.

Het kan dus gebeuren dat u een afspraak bij ons uit uw eigen risico betaald. Of dit zo is, hangt af van de overige zorg die u in dat kalenderjaar al ontvangen heeft. Uw zorgverzekeraar stuurt u de rekening. Uw zorgverzekeraar weet ook of u al eigen risico betaald heeft of niet.

Let op: Ook uw intakegesprek maakt deel uit van de behandeling. De kosten hiervan worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Dit bedrag is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook als er tijdens het intakegesprek blijkt dat uw klachten niet behandeld kunnen worden in de specialistische ggz bij GGNet of als u zelf besluit om niet bij ons in behandeling te gaan. De enige uitzondering hierop is het eventuele telefonische consult met de aanmeldfunctionaris.

man en vrouw in gesprek

Wanneer ontvang ik de rekening voor mijn eigen risico?

U betaalt het verplicht eigen risico in ieder kalenderjaar. Uw zorgverzekeraar stuurt u hiervoor een rekening. Wanneer u die ontvangt weten wij niet. Voor vragen over uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

Heb ik te maken met een eigen bijdrage?

Vanaf 2018 hoeft u geen eigen bijdrage meer te betalen voor de ggz die uw zorgverzekeraar vergoedt.

Klopt het dat ik een rekening krijg omdat ik mijn afspraak niet (tijdig) heb afgezegd?

Bent u verhinderd voor uw afspraak? Laat het ons dan tijdig weten. Meld u uiterlijk 24 uur voor de afspraak telefonisch af bij het secretariaat van uw behandelafdeling (dit kan ook in het weekend). Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaartje. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

Sms-service

U kunt – binnen onze specialistische zorg – gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.

Waar kan ik navragen wat mijn behandeling precies kost?

U kunt bij uw behandelaar of bij het secretariaat navragen welke kosten wij bij uw verzekeraar in rekening brengen. Alle behandelingen zijn onderverdeeld in zorgprestaties. Samen vormen deze zorgprestaties de complete behandeling. Zorgprestaties zijn onder te verdelen in:

  • zorgprestatie lowres Consult
  • Groepsconsult
  • Verblijfsdagen
  • Overige prestaties

De kosten van de behandeling bestaan uit meer dan alleen de hoeveelheid tijd die we met u in contact geweest zijn. Ook de tijd telt mee die een behandelaar bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere behandelaar, of voor het opstellen van een behandelplan of een verslag en dergelijke. In dit schema ziet u waaruit deze prestaties kunnen bestaan.