Direct naar:

Oproep aan oud-cliënten kinder- en jeugdpsychiatrie

Voor oud-clienten/ bewoners van de kinder- en jeugdpsychiatrie om zich aan te melden voor de enquête van het Verwey-Jonker Instituut over ervaringen tussen 1945 en 2015.

Gepubliceerd: 22 januari 2018

In Nederland waren tussen 1945 en 2015 ongeveer 60 instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie (KJP). Kinderen en jongeren die door autisme, angst- of eetstoornissen of een andere psychiatrische aandoening niet (meer) thuis konden verblijven, werden daar (gedwongen) opgenomen. Het Verwey-Jonker Instituut doet onderzoek naar de ervaringen van deze jeugdigen in het verleden. Heeft u als jongere een poosje of langere tijd in zo’n instelling verbleven? En wilt u iets over uw ervaringen kwijt? Dan willen we u vragen om mee te werken aan het onderzoek.

Dat kan door de enquête via deze link in te vullen. Dit kan tot en met 28 februari a.s.

U kunt ook meedoen aan het onderzoek als familie van de jongere in kwestie (ouder, broer of zus, bijvoorbeeld).

Het onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut zet een enquête uit (januari t/m februari 2018) onder zoveel mogelijk (ouders/broers/zussen van) ex-KJP-cliënten. Daarin halen we zoveel mogelijk ervaringen op. Daarnaast willen we met een aantal invullers ook graag een mondeling interview houden. U kunt in de enquête aangeven of u dat wilt of niet. Al uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Het Verwey-Jonker Instituut onderzoekt de ervaringen van oud-bewoners van de kinder- en jeugdpsychiatrie in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg (de Commissie De Winter). Deze commissie is ingesteld door het kabinet en onderzoekt gevallen van geweld in de intramurale jeugdzorg: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling of seksueel misbruik. In alle delen van gedwongen jeugdzorg is de commissie op zoek naar ervaringen: bijvoorbeeld in de zorg voor dove en blinde kinderen, in de pleegzorg en in de zorg voor moeilijk opvoedbare kinderen.

De onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut doen een deelstudie naar de ervaringen van jeugdige psychiatrische patiënten, 1945-2015. We willen weten wat er vroeger gebeurd is in de verschillende KJP-instellingen, tehuizen en klinieken. U kunt dan denken aan geslagen zijn, gedwongen zijn tot medicatie, en/of isoleercel-gebruik, maar ook aan geweld tussen pupillen onderling. We willen ook weten hoe het geweld heeft kunnen gebeuren, hoe er op gereageerd is en wat er aan gedaan werd om het te voorkomen? En of de cliënten (nog steeds) last hebben van hun ervaringen in het verleden? Met de kennis die we verzamelen kan de cliëntenbeweging/ kunnen belangenbehartigers (jongeren zelf, maar ook ouders en familieraden) het leven in de kinder- en jeugdpsychiatrie proberen te verbeteren.

Alle ervaringen zijn welkom

We willen een zo groot mogelijke groep ex-KJP-cliënten bereiken. Ook als er geen nare dingen gebeurd zijn in uw jeugd in het tehuis of de kliniek, bent u welkom bij onze enquête. We vragen iedereen die als jongere in een KJP-instelling heeft gewoond om de enquête in te vullen. Zo krijgen we een beter beeld van de ervaringen in de jeugdpsychiatrie in het verleden.

Stuur deze oproep met de link ook gerust door aan anderen: oud-bewoners, mede-pupillen en/of familie van ex-KJP-cliënten.

Bron: Verwey-Jonker Instituut, via GGZ Nederland