Direct naar:

Interculturele behandeling - volwassenen

De GGZ is bedoeld voor mensen met psychische problemen. Ons centrum richt zich specifiek op vluchtelingen (asielzoekers, ongedocumenteerden en statushouders die korter dan 7 jaar in Nederland zijn) met psychische problematiek in combinatie met cultuurspecifieke-, migratie- of acculturatieproblematiek en/of bij wie de reguliere zorg om deze reden stagneert. 

Veel vluchtelingen en asielzoekers hebben te maken met oorlogs- en geweldservaringen. Daarnaast kunnen ze vrienden en familie hebben verloren, hebben hun vertrouwde omgeving moeten achterlaten, hebben de rollen die zij in het sociale leven speelden verloren, moeten soms lang verblijven in de asielopvang, kampen met sociaal isolement, vervreemding en verveling en zijn onzeker over hun toekomst in Nederland (waaronder onzekerheid over de verblijfsprocedure, acculturatiestress, werkloosheid). Deze gebeurtenissen hoeven niet te leiden tot psychische klachten, maar het kan wel. Te denken valt aan PTSS, depressieve klachten, stress, slaapproblemen, angstklachten en middelengebruik.

Behandelingen

We onderzoeken de mogelijkheden, zodat men zich uiteindelijk weer beter kan gaan voelen. Soms kan dit door een korte behandeling, waarbij men bijvoorbeeld werkt aan een laag zelfvertrouwen, onzekerheid, stemming-of angstklachten die verholpen kunnen worden door enkele gesprekken en uitleg over de klachten. Het is dan voldoende om door één behandelaar te worden gezien en dit is passend binnen de kortdurende zorg (monodisciplinaire zorg voorheen BGGZ).

Vaker is een korte behandeling echter niet genoeg en is er meer nodig om verdriet van vroegere ervaringen te bespreken en om deze pijn te verwerken. Bijvoorbeeld door middel van stabiliserende gesprekken, verbeteren van emotieregulatie-vaardigheden, medicatie, psychotherapie en/of traumabehandeling. Deze casus past dan beter in een multidisciplinair team en patiënt wordt dan door meerdere disciplines gezien, bijvoorbeeld door een psycholoog, psychiater, GGZ-agoog en/of vaktherapeut (multidisciplinaire zorg voorheen SGGZ).

Man met hond

Groepsbehandelingen

Naast individuele behandeling bieden wij ook groepsbehandeling. Dat sluit vaak aan bij de collectieve culturele achtergrond van de deelnemers:

  • Psycho-educatie: deze module richt zich op het reduceren van en leren omgaan met psychische en psychosomatische klachten bij volwassenen (18+). Tevens kan deze groepsbehandeling werden ingezet ter voorbereiding op een geïndiceerde behandeling.
  • Stabilisatie module PTSS: bij trauma-gerelateerde problematiek bij volwassenen (18+) met één of meerdere trauma-symptomen kan een vluchteling worden doorverwezen naar de stabilisatiemodule PTSS.
Drie vrouwen in gesprek

Aanmelden

U kunt de patiënt via Zorgdomein aanmelden bij GGNet. Wij vragen u bij de verwijzing om duidelijk in de eerste regel te vermelden dat het om een verwijzing naar het Centrum voor Interculturele GGZ gaat. Daarnaast graag het land van herkomst en de moedertaal van de patiënt vermelden.

Voor overleg over een aanmelding kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 933 1919.

Man en vrouw aan het tuinieren

Doorverwezen, en dan?

Nadat we een verwijzing hebben ontvangen, doorlopen we een aantal stappen:

  • We beoordelen of de verwijzing bij ons centrum past.
  • Bij akkoord nodigen we de patiënt uit voor een intakegesprek. Naast het uitvragen van de psychische klachten is er ook aandacht voor de culturele aspecten die een rol spelen in het leven van de patiënt. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten kan het contact verbeteren, waardoor klachten beter te begrijpen en te behandelen zijn en uitval minder voorkomt.
  • Na de intakefase volgt een adviesgesprek. Het is van belang het samen eens te zijn over de inhoud van de behandeling. Ook omdat een behandeling in Nederland er mogelijk anders uitziet dan in het land van herkomst.
Vrouw op telefoon

Behandeling Jeugd

Naast behandeling aan volwassenen bieden we ook interculturele behandeling aan jeugd.