Direct naar:

Aanbod interculturele preventie jeugd

Kinderen van vluchtelingen hebben in hun jonge leven vaak al veel meegemaakt. Bij aankomst in Nederland kampen zij regelmatig al met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, angstklachten en traumagerelateerde stressklachten. De duur van het verblijf in asielopvangcentra zonder verblijfsstatus vormt een cumulatief risico voor de gezondheid van het kind. Het voortdurend moeten verhuizen grijpt in op het gevoel van veiligheid, zelfrespect en de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De mate waarin gevluchte en gemigreerde ouders in staat zijn de ontwikkeling van hun kinderen te beschermen staat onder grote druk. Veel ouders kampen met stress en psychische klachten waardoor ze emotioneel verminderd beschikbaar zijn voor hun kinderen.

De psychische gezondheid van ouders heeft invloed op die van hun kinderen. Angst en depressie bij vluchtelingenouders hebben een voorspellende waarde op de mate waarin hun kinderen later last hebben van emotionele problemen of gedragsproblemen (Rapport Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing, Scherder, van Os, Zijlstra, VU/RUG, 2019).

Genoeg reden om deze kinderen te ondersteunen in wat zij hebben meegemaakt, om hen samen de ervaringen te laten verwerken, om hen gezonde copingstijlen aan te leren en om vroegtijdig te signaleren welk kind meer nodig heeft om verergering van de problemen te voorkomen. Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is gespecialiseerd in het geven van preventieve jeugdgroepen voor deze vluchtelingenkinderen.

Doelgroep

Juist omdat het om een preventieve training gaat, is deze training in principe bedoeld voor alle vluchtelingen tussen de 4 -18 jaar. De ervaring leert dat jongvolwassenen soms ook beter passen bij de pubergroep dan bij de volwassengroepen. Jeugd met een extra kwetsbaarheid die we specifiek uitnodigen om deel te nemen:

 • Kinderen die introvert, teruggetrokken en/of subassertief gedrag vertonen
 • Kinderen die juist ongewoon druk en/of extravert of agressief gedrag vertonen
 • Kinderen die zijn teruggevallen in een eerdere ontwikkelingsfase
 • Kinderen die geparentificeerd zijn (langdurig de rol van ouder op zich nemen met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden)
 • Kinderen die psychosomatische klachten hebben
 • Kinderen die angstklachten hebben
 • Kinderen die veel last hebben van slaapproblemen/nachtmerries
 • Kinderen die veel last hebben van emotionele en/of aandachtsproblemen
 • Kinderen die ogenschijnlijk goed functioneren, maar waarvan één of beide ouder(s) psychische problemen heeft/hebben
Meisje met moeder op de bank

Doelstelling

Door middel van creatieve en interactieve werkvormen laagdrempelig ingang vinden om ingrijpende levensgebeurtenissen bespreekbaar te maken, samen ervaringen te delen, gezonde copingstrategieen te ontwikkelen evenals het vroegtijdig signaleren en acteren op psychische problemen die meer aandacht vragen ter voorkoming van verergering van de problematiek bij vluchtelingenkinderen.

Hieruit voortvloeiende subdoelen zijn:

 • Het impliciet ventileren, duiden en reguleren van emoties
 • Het versterken van het gevoel van zelfvertrouwen en zelfwaardering
 • Werken aan de eigen competenties
 • Het creëren van veiligheid, saamhorigheid en sociale steun
 • Ontspannen en beleven van plezier

Gelukkig is de weerbaarheid van veel vluchtelingenkinderen groot. Toch komt het wel eens voor dat een kind opvalt in de groep. Het behoort uitdrukkelijk tot de taak van de begeleiders van de groep om deze kinderen te signaleren en indien nodig met ouders te bespreken wat nodig is om het kind voldoende te steunen.

Kind buiten in het park

Werkwijze jeugdgroepen

Creatieve en interactieve werkvormen vormen de basis van de jeugdgroepen. Deze werkvormen geven een laagdrempelige, niet-bedreigende ingang om gevoelens, belevingen en levensgebeurtenissen makkelijker bespreekbaar te maken. Voor kinderen is het niet altijd makkelijk om de dingen die zij hebben meegemaakt verbaal te uiten. Soms is het te pijnlijk, geheim of het komt te dichtbij als ze hun ervaringen (moeten) vertellen. Doordat zij de ervaringen niet kunnen uiten of delen, hebben veel kinderen last van psychische klachten of problemen die zich kunnen uiten in bijvoorbeeld agressie, woede, weerstand, teruggetrokken gedrag, slaapproblemen of terugval in ontwikkelingsfasen.

Door deze kinderen op een andere manier bij hun gevoel te laten komen, is er de mogelijkheid om de ervaringen die zij hebben opgedaan te verwerken. Al naar gelang de leeftijdsgroep worden de werkvormen gecombineerd met spelenderwijs leren, psycho-educatie en vaardigheidstraining. Ook zijn er groepen specifiek gericht op AMV-en (alleenstaande minderjarige vluchtelingen). Uit ervaring is gebleken dat zij andere behoeften hebben dan pubers die met ouders of familie naar Nederland komen.

Per leeftijdscategorie zijn er flexibele draaiboeken, zodat er gekeken kan worden naar de ontwikkeling en de behoeften van de groep en de bijeenkomsten hierop afgestemd kunnen worden.

Ginkgo

Aanbod pubers/AMV

 • In deze training worden de creatieve en interactieve werkvormen gecombineerd met psycho-educatie.
 • Dit zijn voor pubergroepen 6 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor AMV-groepen zijn het 10 bijeenkomsten, omdat zij vaak meer meegemaakt hebben, hun netwerk kleiner is en zij meer tijd nodig hebben om een vertrouwensband op te bouwen.
 • Maximaal 12 deelnemers.
 • Na de groep is er ruimte om kort individueel met deelnemers in gesprek te gaan over problemen die niet in de groep besproken kunnen worden.
 • Naast de groep is het mogelijk om extra tijd in te kopen voor meer individueel preventieve gesprekken of een inloopspreekuur voor leerlingen en eventueel docenten.
Meisje met hond

Aanbod basisschoolkinderen vanaf 6 jaar

 • Basisschoolkinderen vanaf 6 jaar.
 • Dit zijn 6 bijeenkomsten van 1,5 uur.
 • Maximaal 10 deelnemers.
 • De creatieve en interactieve werkvormen worden ingezet om in gesprek te komen en om vaardigheden eigen te maken.
 • Voorafgaand aan de groep is er een korte voorlichting over de groep voor ouders.
 • Wordt afgesloten met een expositie van de gemaakte werken voor de ouders waarbij er uitleg wordt gegeven over de groep en er ruimte is voor ouders om vragen te stellen of hun zorgen te delen.
Meisje op trampoline

Aanbod kleuters

 • Dit zijn 6 bijeenkomsten van 1 uur i.v.m. de concentratieboog van kleuters.
 • Maximaal 8 deelnemers.
 • De creatieve werkvormen zijn afgestemd op het niveau van kleuters en worden gecombineerd met liedjes en prentenboeken.
 • De creatieve en interactieve werkvormen worden ingezet om in gesprek te komen en om vaardigheden eigen te maken .
 • Voorafgaand aan de groep is er een korte voorlichting over de groep voor ouders.
 • Wordt afgesloten met een expositie van de gemaakte werken voor de ouders waarbij er uitleg wordt gegeven over de groep en er ruimte is voor ouders om vragen te stellen of hun zorgen te delen.
Twee kinderen aan het stoepkrijten

Groepstraining Leven met verschillende culturen en opvoeden, hoe doe je dat?

Dit is een training van 6 bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin een balans te vinden. Er is aandacht voor de verschillen in opvoeding per cultuur. Daarnaast wordt er inzicht gegeven in de ontwikkeling van de identiteit en welke factoren daarop van invloed zijn. Ook is er aandacht voor thema’s in de opvoeding zoals uitdagingen per leeftijdsfase, stellen van grenzen, straffen en belonen en cultuurbotsingen binnen het gezin. De deelnemers hebben de ruimte om hun eigen vragen en problemen in te brengen.

Twee vrouwen buiten

Contact

Wilt u meer weten over onze trainingen en/of gerelateerde diensten? Of wilt u de maatwerkmogelijkheden bespreken? Neem dan telefonisch contact met ons op: 088 - 933 1919. Of mail naar: interculturalisatie@ggnet.nl