Direct naar:

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om u of uw naaste te helpen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over uw behandeling of over hoe er met u of uw familie wordt omgegaan. Hieronder leest u hoe u uw klacht kenbaar kunt maken bij GGNet en hoe GGNet met klachten omgaat.

In het schema hieronder ziet u welke stappen u kunt nemen om tot een oplossing voor uw klacht te komen.

Stap 1: eerst praten

Wij adviseren u om uw klacht te bespreken met degene over wie uw klacht gaat. Een gesprek lost vaak al veel op. Als u het moeilijk vindt om het gesprek alleen aan te gaan, kunt u zich laten bijstaan door een familielid of naaste. Als u te maken heeft met (gedwongen) klinische zorgverlening door GGNet kunt u ook de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon vragen met u patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of de familievertrouwenspersoon (fvp) vragen met u mee te gaan naar het gesprek. 

Stap 2: praten met de leidinggevende

Als u niet met de betreffende hulpverlener over uw kwestie wilt of kunt praten, dan kunt u de leidinggevende van de hulpverlener om hulp vragen. Deze kan voor u proberen te bemiddelen. De hulpverlener zelf wordt hierbij ook ingelicht en naar zijn/haar standpunt gevraagd. Ook hierbij kunt u een familielid (of als u vanwege de Wvggz zorg ontvangt) de pvp/fvp vragen om u bij te staan.

Stap 3: bemiddeling door de klachtenfunctionaris van GGNet

Wilt of kunt u geen gebruikmaken van de eerder genoemde mogelijkheden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris vervult een belangrijke rol in de eerste opvang en ondersteuning van de indiener van een klacht. Hij/zij luistert naar uw verhaal en vertelt hoe GGNet met een klacht omgaat.

U kunt uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van GGNet via klachtenformulier. U kunt dit formulier downloaden of opvragen bij de klachtenfunctionaris. 

Het ingevulde formulier stuurt u per post of per e-mail terug. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er als u een klacht indient?

Nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen neemt hij/zij binnen drie werkdagen contact met u op. Samen bespreekt u wat het doel is van uw klacht en wat de klachtenfunctionaris voor u kan betekenen. De functionaris velt geen oordeel, maar probeert samen met u naar een oplossing te zoeken. 

De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar tussen u en degene over wie uw klacht gaat. Veelal probeert hij/zij telefonisch te bemiddelen. Indien u dat wenst kan een persoonlijk gesprek met alle betrokkenen worden georganiseerd met de klachtenfunctionaris in een bemiddelende rol.

Bemiddelingsgesprek

Een bemiddelingsgesprek vindt meestal op een neutrale plek plaats. Het gesprek wordt afgesloten als alle partijen vinden dat er voldoende is gezegd. Meestal duurt zo’n gesprek een uur. De informatie uit het gesprek is vertrouwelijk. Alleen de klacht, het resultaat van het gesprek en de eventueel gemaakte afspraken worden geregistreerd door GGNet. Alle betrokkenen ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 4: Een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van GGNet

Het is mooi als u met behulp van de stappen 1, 2 en/of 3 tot een oplossing komt. Als dat niet lukt of als u dat niet wilt, heeft u altijd het recht uw klacht kosteloos te laten beoordelen door de klachtencommissie. Dit kan ook als de klachtenfunctionaris, familieleden op hulpverleners nog vinden dat bemiddeling mogelijk is.

U kunt bij de functionaris aangeven dat u geen bemiddeling wenst, maar een uitspraak van de klachtencommissie. In dat geval draagt de klachtenfunctionaris uw klacht over aan de klachtencommissie, die de klacht verder zal onderzoeken. 

Als u een klacht heeft over verplichte zorg en/of dwang in het kader van de BOPZ of de Wvggz, dan wordt uw klacht altijd direct doorgestuurd naar de klachtencommissie.

Ook wanneer u in eerste instantie samen met de klachtenfunctionaris een oplossing voor u klacht wilt zoeken, kunt u op ieder moment aangeven dat u uw klacht toch door de klachtencommissie in behandeling wilt laten nemen. De klachtenfunctionaris zal dan gehoor geven aan uw verzoek, en uw klacht doorsturen naar de commissie.

Als u uw klacht indient bij de klachtencommissie wordt altijd degene over wie u een klacht heeft hiervan op de hoogte gesteld.

De klachtencommissie is onafhankelijk van GGNet. Dat houdt in dat de voorzitter in elk geval niet in dienst is bij GGNet. Waar mogelijk geldt dit ook voor de overige commissieleden.

Contact

Wilt u meer weten over de klachtenregeling van GGNet of overleggen met de klachtenfunctionaris, neem dan contact op: 

Klachtenfunctionaris GGNet
Antwoordnummer 7513
7230 ZX Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 4869
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wvggz-uitspraken klachtencommissie

Lees hier de wvggz-uitspraken van de klachtencomissie. 

Folders en formulieren

Klik op een van de onderstaande linken voor een pdf:

  pdf Klachtenregeling Wvggz (226 KB)

  pdf Klachtregeling patiënten en familieleden (153 KB) , met bijlagen: 

  pdf Uw klacht in behandeling bij de klachtencommissie, wat houdt dat in? (T001) (545 KB)

  pdf Klacht indienen voor of namens patiënt - formulier (T002) (163 KB)

  pdf Klacht indienen door familieleden en/of naastbetrokkenen - formulier (T003) (134 KB)