Direct naar:

Wvggz-uitspraken klachtencommissie

 Hieronder leest u de wvggz-uitspraken van de klachtencommissie. 

 

002-20 Diverse vormen van verplichte zorg

Toetsing of toegepaste zorg met betrekking tot gedwongen medicatie, beperking communicatiemiddelen en beperking bewegingsvrijheid conform crisismachtiging is verleend en of hierbij voldoende zorgvuldigheid is betracht. Niet ontvankelijk met betrekking tot gedwongen opname, overige klachtonderdelen ongegrond.

  pdf Lees hier de uitspraak (229 KB)

 

010-20 Medicatie- en vrijhedenbeleid

Behandelbeleid op inhoudelijke gronden juist geacht maar wezenlijk vormgebrek in het art. 8:9 Wvggz besluit. Commissie vernietigt (art 10:6 lid 4 Wvggz) dit besluit met opdracht aan zorgverantwoordelijke om een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van de formele vereisten.


pdf Lees hier de uitspraak (721 KB)


011-20 Diverse vormen van verplichte zorg

Klacht tegen vrijheidsbeneming/- beperking, medicatie, bezoekbeperking en diverse controle’s op aanwezigheid van drugs. Klacht ongegrond, voorafgaand schorsingsverzoek met betrekking tot gedwongen medicatie toegewezen.

  pdf Lees hier de uitspraak (656 KB)

 

012-20 Vrijheidsbeperking in forensische setting

Vrijheidsbeperkingen naar aanleiding van positieve urine controle bij cliënt opgenomen met TBS titel. Beoordeling procedure UC en besluitvorming; doelmatig, proportioneel en subsidiair gehandeld.

  pdf Lees hier de uitspraak (625 KB)

 

014-20 Overplaatsing

Klacht tegen overplaatsing naar andere zorgaanbieder, gastplaatsing. Geen beoordeling van bejegening tijdens overplaatsing mogelijk, commissie kan de feiten niet vaststellen.

  pdf Lees hier de uitspraak (126 KB)

 

017-20 Diverse vormen van verplichte zorg

Beoordeling toepassing verschillende vormen van verplichte zorg. Wijzigingen mede ten gevolge van het corona virus. Zorgvuldige belangenafweging, vertaling landelijke richtlijnen naar instellingsbeleid, algemeen belang versus persoonlijk belang.


  pdf Lees hier de uitspraak (640 KB)

 

022-20 Vormverzuim, verplichte zorg die niet in crisismaatregel vermeld is

Klacht tegen besluit ex art. 8:9 Wvvgz tot het verlenen verplichte zorg waarbij twee vormen van zorg zijn opgenomen die niet in de beschikking van de burgermeester waren opgenomen. Noodsituatie niet gesteld of gebleken. Aanbeveling met betrekking tot inhoud van de aanzeggingsbrief van de geneesheer directeur.

pdf Lees hier de uitspraak (667 KB)

025-20 – verplichte zorg door middel van medicatie

Rechterlijke machtiging tot voortgezet verblijf (ex. Bopz) is opgevolgd door een zorgmachtiging. Een eerdere klacht over dwangmedicatie is ongegrond verklaard. Onder Wvggz betreft het een nieuw besluit waartegen opnieuw recht van beklag openstaat. Commissie oordeelt dat de verplichte zorg met medicatie, ook na toetsing aan de Wvggz, conform de wet en behandelstandaard wordt verleend. Klacht ongegrond. Een besluit verplichte zorg (art. 8.9 wvggz) ​dient wel voortvarender na de afgifte van de zorgmachtiging aan de patiënt te worden verstrekt dan in dit geval gebeurd is. 

pdf Lees hier de uitspraak (609 KB)

 

028-20 – verplichte zorg door middel van medicatie

Klacht over dwangmedicatie (depot Haldol) wegens wezenlijke vormfouten in de beslissing gegrond verklaard. Van het besluit ex art. 8:9 Wvggz is geen aanzegging door de geneesheer directeur gedaan waardoor klaagster niet op het klachtrecht en bijstandsmogelijkheid van een pvp is gewezen. Ook meldde dat besluit niet om welk middel en in welke toedieningsvorm het zou gaan. Dat dit wel mondeling zou zijn medegedeeld zoals verweerders naar voren brengen, is uit het dossier niet af te leiden.


pdf Lees hier de uitspraak (162 KB)

 

035-20 - verplichte zorg door middel van medicatie

Klacht over dwangbehandeling met depotmedicatie wordt ongegrond verklaard. Klager bekend met het middel en reageerde daar, voordat hij stopte met depot op vrijwillige basis, goed op. Door klager gestelde schadelijke bijwerkingen medisch gezien niet waarschijnlijk en niet onderbouwd. Schadeverzoek afgewezen.pdf Lees hier de uitspraak (145 KB)

 

037-20 - verplichte zorg door middel van medicatie

Klacht over dwangbehandeling middels (orale) depotmedicatie wordt deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Het gegronde klachtonderdeel betreft het ontbreken van een schriftelijk besluit (art. 8.9 wvggz) waarin deze vorm van verplichte zorg is vermeld. De behandelaar dient per omgaand een nieuw besluit te nemen waarin dit gebrek hersteld wordt. Inhoudelijk acht de klachtencommissie het meditatiebeleid wel noodzakelijk volgens de wvggz criteria zodat de klacht voor het overige ongegrond verklaard is.    pdf Lees hier de uitspraak (141 KB)

 

004-21 - Verplichte zorg door middel van medicatie

Klager wil lagere dosering van de medicatie en uiteindelijk de medicatie helemaal af te bouwen. De commissie volgt de argumentatie van verweerster en diens voorzichtigheid vanwege eerdere ervaringen. Klacht over dwangbehandeling met depotmedicatie wordt ongegrond verklaard.


pdf Lees hier de uitspraak (601 KB)

 

05-21 - Verplichte zorg door middel van medicatie

Klacht over gedwongen zorg door middel van depot-medicatie ongegrond verklaard. Zorgmachtiging is afgegeven vanwege psychische klachten. Zolang deze klachten niet in remissie zijn, kan er niet gestopt worden met de medicatie. Door klager gestelde bijwerkingen kunnen niet geobjectiveerd worden omdat er geen lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden.

pdf Lees hier de uitspraak (500 KB)