Wat is het?

In de deeltijdbehandeling is gekozen voor de Compassiegerichte therapie ontwikkeld door Paul Gilbert als theoretisch kader om patiënten zo goed mogelijk te begrijpen en te ondersteunen. Compassion Focused Therapy (CFT) is een innovatieve behandeling die voortbouwt op Dialectische gedragstherapie (DGT) en Schematherapie (ST). Gewerkt wordt met zowel een probleemgerichte als een krachtgerichte aanpak door individuele doelen te stellen op de gebieden sociaal functioneren, gedragsverandering en maatschappelijke re-integratie. Deze gebieden hebben alles met elkaar te maken. Gedragsverandering is nodig om beter te leren omgaan met eigen (belastende) ervaringen en eigen mogelijkheden en beperkingen. Een toename van rust en controle doet het sociaal functioneren verbeteren en vergroot het gevoel van welbevinden. Verbetering van het sociaal functioneren biedt meer kans op maatschappelijke re-integratie. Immers mensen hebben een stabiel zelfbeeld en steunend sociaal netwerk nodig om de moeilijkheden op te kunnen vangen die horen bij het dagelijkse leven.

Aan deze drie behandelgebieden wordt expliciet gewerkt in een groepssetting waar patiënten kunnen leren van elkaar, waar omgangsvormen op natuurlijke wijze aan bod komen en waar normen en waarden gezamenlijk worden verkend. In een dagklinische setting wordt een sociaal oefenveld geboden waarin in een veilige omgeving kan worden onderzocht hoe ieder gewend is om te gaan met zichzelf en anderen en waarin nieuw gedrag kan worden uitgeprobeerd. De therapie in een dagklinische setting noemen we milieutherapie. Er worden verschillende therapievormen aangeboden, vormen waarin gevraagd wordt woorden te geven aan wat wordt ervaren en vormen waarin het ervaren op zich centraal staat. De verschillende therapieonderdelen vormen een samenhangend geheel en zijn daarmee een krachtig middel tot verandering.

Voor wie?

De compassie gerichte deeltijd behandeling is bestemd voor volwassenen die zijn vastgelopen op meerdere levensterreinen als gevolg van persoonlijkheidsproblematiek. Ambulante hulpverlening is doorgaans onvoldoende gebleken om een blijvende verandering te bewerkstelligen, daarom wordt meer intensiteit van behandeling gewenst. De deeltijdbehandeling vindt plaats in een groepssetting waardoor zowel herkenning, steun, als ook de benodigde druk wordt ervaren om verandering daadwerkelijk aan te gaan en te investeren in nieuwe en positieve ervaringen.

Het programma

Op 3 aaneengesloten dagen, van dinsdag tot en met donderdag, gedurende 9 maanden, wordt het programma geboden dat bestaat uit verschillende onderdelen beginnend met een dagopening en eindigend met een dagsluiting.

  • Vaardigheidstraining; hier worden kennis en vaardigheden aangeleerd om beter grip te krijgen op eigen gevoelens en gedrag. Onderwerpen zijn zelfcompassie, oplettendheid (mindfulness), emotieregulatie, interpersoonlijke vaardigheden, crisisvaardigheden en een aanvaarding van de realiteit. Daarnaast worden oude gedragspatronen besproken, zodat deze begrepen maar ook bijgestuurd kunnen worden en het functioneren als “gezonde volwassene” versterkt wordt. Het gaat om het werken aan stabiliteit, zelfrespect en het brengen van evenwicht in relaties.
  • Basisgroep; de groepspsychotherapie biedt een uur per week vrije ruimte om datgene te bespreken wat ieder bezighoudt. Onderwerpen kunnen individuele doelen of thema’s betreffen maar ook gezamenlijke thema’s en de samenwerking in de groep.
  • Psychomotorische therapie; (PMT) is een ervaringsgerichte therapie waarbij bewegen en lichamelijkheid het aangrijpingspunt zijn. Er wordt gebruik gemaakt van lichaamsgerichte- en bewegingsvormen waarin geoefend, geëxperimenteerd en inzichten kunnen worden opgedaan om bijv. om op een gezonde manier om te gaan met emoties, crisis en anderen
  • Beeldende therapie; is een ervaringsgerichte therapie waarin via diverse beeldende materialen, technieken en werkvormen, individueel of samen met anderen, gewerkt kan worden aan: verbeteren van waarneming, contact maken met en uiting geven aan emoties, oefenen met ander gedrag en verwerven van inzicht.
  • Muziektherapie; in deze therapie wordt aan de hand van improvisatieopdrachten, het uitvoeren van bestaande muziek en het beluisteren van muziek, aandacht besteed en geoefend met de volgende doelen: gedoseerd contact maken met emoties, structuur en continuïteit leren aanbrengen, leren waarnemen en samenwerken.
  • Sociotherapie; door het samenzijn en samenwerken in het leefmilieu worden de vaak lang bestaande patronen in het eigen handelen zichtbaar. Het biedt de mogelijkheid om op grond van dit inzicht actief te oefenen met nieuwe vaardigheden, deze te versterken en effectiever te worden in het contact met anderen.
  • Maatschappelijke re-integratie; het werken aan individuele doelen op het vlak van werk, wonen, sociale contacten en vrije tijd door concrete afspraken te maken en te bespreken wat men hierin tegenkomt

Het therapieproces wordt op drie momenten geëvalueerd door zowel de patiënt zelf, de groep als het team.

Verder zijn specifieke modulen te volgen als aanvulling op het therapieprogramma, bijvoorbeeld een module emotieregulatie, sociale vaardigheden, zelfbeeld, ect.

Tot slot wordt er verwacht dat een ieder op eigen kracht en gelegenheid naar de behandeling kan reizen, omdat de nadruk van de behandeling ligt op het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en daarmee de zelfstandigheid. Dit betekent dat men niet met taxivervoer komt.