Basis programma

Iedere patiënt heeft een individueel behandelplan. In dit behandelplan staan de doelen van de behandeling beschreven. Samen wordt bekeken hoe deze doelen bereikt kunnen worden, bijvoorbeeld door therapie, risicomanagement, vroegsignalering, zinvolle dagbesteding en opbouw of uitbreiding van het sociale netwerk. Na zes weken, en vervolgens elke vier maanden, is er een evaluatie.

In de behandeling gaan we uit van specifiek ingerichte leefmilieus (individueel gericht, groepsgericht en de forensische high intensive care (FHIC)). Hierop zijn de verschillende behandelprogamma's ingericht. Daarnaast zijn verschillende therapieën mogelijk, zowel individueel psychotherapeutisch, als vaktherapeutisch (psychomotore-, beeldende en muziektherapie), als vanuit geïndiceerde modules o.a. gericht op verslaving, trauma, autisme en LVB-problematiek. Ook is er hulp bij financiën, bij huisvesting en arbeidsreïntegratie.

Wie zijn de behandelaren op de Boog?

Individueel programma

In het individuele programma bieden we een supportief milieu. We zorgen voor striuctuur en overzicht en hanteren een individuele aanpak. We zetten in op het verstevigen van vaardigheden om om te gaan met de eigen problematiek. Dit doen we door gedragsmatig te leren en gedoseerd. In het behandelteam hebben alle medewerkers specifieke expertise over patiënten met LVB (licht verstandelijke beperkingen) en ASS (autisme spectrum stoornissen).

Groepsgericht programma

In het groepsgerichte programma bieden we veel groepsbehandelingen. Hierbij ligt de focus op het leren in en van interactie met anderen. We brengen risicofactoren in kaart en behandelen deze gericht. De specifieke expertise binnen dit programma ligt in behandeling van trauma en verslaving. Er is veel aandacht voor een gezonde leefstijl. We werken herstelgericht met aandacht voor het versterken van beschermende factoren om een patiënt heen.

Programma FHIC

Het programma van de Forensische High Intensive Care (FHIC) is het meest intensieve behandelmilieu. Patiënten komen hier vaker in crisis binnen. Er is intensievere begeleiding dan op de andere programma's. In dit programma is er bij de medewerkers extra expertise in het behandelen en omgaan met sterk ontwrichtend gedrag.

Er kunnen ook patiënten zónder forensische titel worden opgenomen. Dit betreft patiënten met een civiele maatregel die vanwege ernstige gedragsproblematiek een forensisch behandelmilieu nodig hebben.

Polikliniek De Boog

Naast de kliniek bieden we ook ambulante behandeling aan patiënten die vanwege hun psychiatrische problematiek in contact met politie en justitie (dreigen te) komen.

De polikliniek behandelt 150 - 200 patiënten per jaar. Het is een dynamische en outreachend werkende forensisch psychiatrische polikliniek. De polikliniek werkt volop samen met de reguliere poliklinieken van GGNet, de (F)ACT teams in de regio.

We hebben poliklinieklocaties in Warnsveld, Apeldoorn, Zevenaar, Winterswijk en Doetinchem. Op locatie Warnsveld werken we in hetzelfde gebouw als de kliniek van De Boog.