Gepubliceerd:

''Mentale gezondheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid”

Er zijn door dit traject ontzettend waardevolle stappen gezet in de samenwerking tussen de ggz, huisartsen, verslavingszorg, gemeenten / sociaal domein, ervaringsdeskundigen en welzijnsorganisaties. Manon Huisman (directeur GGNet en voorzitter Stuurgroep Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen) licht toe: “Het regionale netwerk is veel sterker geworden. We weten elkaar domeinoverstijgend beter te vinden. Daardoor is afstemming een stuk makkelijker en kunnen we mensen eerder en beter begeleiden naar de juiste vormen van zorg en ondersteuning. Ook hebben we ervaren dat hulpvragen niet altijd in de ggz opgepakt kunnen én hoeven te worden. Mentale gezondheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Dankzij de verbeterde samenwerking weten we inmiddels dat veel mensen heel goed buiten de ggz terecht kunnen voor passende zorg en ondersteuning.”

Een basis om op voort te bouwen
Veel verschillende factoren hebben invloed op wachttijden, zoals een groeiende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt waar allerlei domeinen in het hele land mee te maken hebben. Dat maakt het lastig meetbaar wat het specifieke effect van Weg met de Wachtlijst! op wachttijden is geweest. Want wachttijden zijn er nog steeds op verschillende plekken. Wel is gezamenlijk geconcludeerd dat er een goede basis is gelegd om op voort te bouwen. Met als doel de zorg passend, toegankelijk en betaalbaar houden. 

Ook landelijk wordt daar nu ook op gestuurd via het Integraal Zorgakkoord (IZA). Een groot voordeel is dat de regio Apeldoorn-Zutphen niet nieuw hoeft te starten met de doelen uit het IZA. Er is veel ervaring opgedaan, mensen en organisaties kennen elkaar en men is gewend om samen op te trekken rondom de hulpvraag van een inwoner. Het is erg waardevol dat we niet vanaf nul hoeven te starten. 

Over Weg met de Wachtlijst!
Ondersteund door de landelijke stuurgroep Weg van de Wachtlijst en een subsidie van VWS (ZonMW) werden in 2020 versnellers ingezet om wachtlijsten te verkorten. Daaruit ontstond het regionale traject Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen. Op 11 juni vond de slotbijeenkomst plaats om het traject af te ronden en om vooruit te kijken naar de IZA-doelen waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden.

Het traject Weg met de Wachtlijst! bestond uit verschillende deelprojecten (pilots), elk met een eigen doel en opzet:

  • Transfertafel – professionals uit verschillende domeinen hebben structureel (online) gezamenlijk afstemming op casusniveau, om te bekijken waar inwoners met psychische klachten het best en snelst geholpen kunnen worden.
  • Wegwijzers – Wegwijzers zijn professionals die als geen ander de weg weten in de eigen organisatie en stevige lijntjes onderhouden met andere organisaties. Zij zijn daardoor bekend met het brede aanbod in de regio, versnellen samen het bieden van passende zorg en ondersteuning en zien waar misschien nog aanbod mist.
  • Experttafel - Professionals uit verschillende domeinen delen (in één of enkele sessies) met elkaar kennis over specifieke thema’s en doelgroepen, met als doel om processen te verbeteren en elkaars aanbod beter te kennen.
  • Uitstroomoverleg - Als we het hebben van verkorten van wachttijden, dan is het goed om niet alleen naar de ‘instroom’ van patiënten te kijken, maar ook naar de ‘uitstroom’. Kan een ggz-behandeling al worden afgeschaald of zelfs afgerond? Is er tijdens of na de ggz-behandeling ook ondersteuning nodig vanuit andere domeinen?
  • Consultatie – De mogelijkheid om op laagdrempelige wijze ggz-kennis in te roepen door huisartsen en het sociaal domein.


Partners Weg met de wachtlijst! Apeldoorn-
Zutphen
GGNet, Tactus, Iriszorg, Molemann, HSK, Riwis zorg en welzijn, Leger des Heils, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Brummen, Gemeente Epe, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Lochem , Gemeente Voorst, Gemeente Zutphen, HOOG huisartsen regio Apeldoorn en regio Zutphen, Korak , Ixta Noa, Zilveren Kruis, Stichting Perspectief Zutphen, Proscoop, Dimence, Mindfit, Emendare, Psyq, Gelre ziekenhuizen, Mindler, vrijgevestigde therapeuten, Stimenz, Twomorrow, Stichting EVEN.