Gepubliceerd:

De coronacrisis zorgde voor een acute noodzaak om dit te exploreren. Voor veel vaktherapeuten voelde het alsof ze het wiel moesten uitvinden, terwijl de auto door bleef rijden. De opdracht was om creatief te zijn, te improviseren, te leren van elkaar en te reflecteren. Dat allemaal in een razendsnel tempo. Wat heeft dit ons opgeleverd? Wat konden zij nog wel of niet doen in hun therapie? Welke mogelijkheden en beperkingen zien zij en welke kansen op de langere termijn?

In het Themanummer van het Tijdschrift voor Vaktherapie (20202/4) staat het werken met digitale middelen centraal. Hierin 2 bijdragen van Suzanne Haeyen (Beeldend therapeut GGNet en bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen):

  • Vaktherapie in coronatijd: uitbraak van innovatie? Over online werken en de inzet van digitale middelen.
    Auteurs: Suzanne Haeyen, Joep Kolijn, Pim Hoek en Susan van Hooren.
    In dit artikel gaan we in op mythes die er bestaan rondom online vaktherapeutische behandelingen en bespreken we mogelijkheden en adviezen voor de praktijk.

  • Vaktherapie online; het perspectief van vaktherapeuten. Resultaten van de enquête over online vaktherapie.
    Auteur: Suzanne Haeyen.
    Via een enquête werd verkennend onderzoek verricht met als doel het in kaart brengen van meningen en ervaringen van vaktherapeuten. Deze enquête werd tweemaal afgenomen (maart/april) en na drie maanden (juni/juli). De enquête betreft twee onafhankelijke steekproeven (T1 (N=281) en T2 (N=71)), gemiddelde 43 jaar en merendeel vrouw (87%), meest werkzaam in ggz en jeugdzorg en meest beeldend therapeut of psychomotorisch therapeut. De helft van de vaktherapeuten ziet online werken als een aanvulling maar niet als vervanging van face-to-face behandelen. Gemist wordt: nabijheid in het contact, fysieke aanwezigheid en de mogelijkheden van de vaktherapieruimte. Als grootste voordelen werden gezien: het de cliënt in zijn/haar eigen leefomgeving zien, het grotere appèl dat op de cliënt gedaan wordt, dat zelfredzaamheid vergroot en de cliënt meer verantwoordelijkheid geeft voor het eigen proces. Vaktherapeuten staan open voor online vaktherapie maar zijn ook kritisch. Men ziet de innovatieve waarde maar er is behoefte aan best practices en kennisontwikkeling.

Daarnaast loopt er het project: Online Vaktherapie. Telepresent zijn als vaktherapeut
ZonMw heeft een subsidie toegekend aan het project Online Vaktherapie (Covid19 programma Wetenschap voor de Praktijk). Telepresent zijn als vaktherapeut. Het bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen voert de regie over dit project waarin vaktherapeuten van GGNet en daarbuiten actief participeren. Onderzoek, praktijk en onderwijs trekken gezamenlijk op. Doel van het project is om vaktherapeuten bekwamer te maken in het toepassen van digitale middelen en om de therapeuten ruimere toegang bieden tot online tools, tools die goed aansluiten bij vaktherapie. Dit voorjaar volgt de rapportage hierover.

Meer lezen over het bijzonder lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen? Zie https://www.han.nl/onderzoek/kennismaken/lectoraten/vaktherapie-bij-persoonlijkheidsstoornissen/