De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft, samen met een 6-koppig directieteam, leiding aan GGNet.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Mevrouw Annemarie Profittlich, voorzitter

De heer Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van GGNet, benoemt de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. In zijn toezichtsvisie heeft de Raad van Toezicht uitgelegd op welke wijze hij toezicht houdt. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. 

  • Marijntje Wetzels
  • Roxanne Vernimmen
  • Leo Schoots (voorzitter)
  • Tanja ten Berge
  • Jim Emanuels
Raad van Toezicht 2024

v.l.n.r. Marijntje Wetzels, Roxanne Vernimmen, Leo Schoots, Tanja ten Berge, Jim Emanuels.

De Raad van Toezicht van GGNet is bereikbaar via raadvantoezicht@ggnet.nl. De Raad van Toezicht neemt deel aan het programma Goed Toezicht dat is vastgesteld op de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) in november 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het programma Goed Toezicht is het waarborgen van de kwaliteit van toezicht in zorg en welzijn en te werken aan blijvende professionele ontwikkeling en zelfreflectie van Raden van Toezicht. De resultaten hiervan zijn openbaar en in te zien op de website van de NVTZ, zo ook die van de Raad van Toezicht van GGNet (www.nvtz.nl).

Goed bestuur (governance)

In 2022 is de nieuwe Governancecode Zorg uitgekomen (www.governancecodezorg.nl). GGNet werkt volgens deze code. In het reglement Raad van Toezicht en het reglement Raad van Bestuur zijn in lijn met de Governancecode en de statuten de werkwijze, taken en bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht respectievelijk de Raad van Bestuur vastgelegd.

Conform de Governancecode is een richtlijn Onkostenvergoeding en geschenken Raad van Bestuur vastgesteld.

GGNet werkt met een klokkenluidersregeling.

NB: Belanghebbenden die op enigerlei wijze nadeel ondervinden van de wijze waarop GGNet de Governancecode Zorg 2022 naleeft, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governancecommissie Gezondheidszorg (zie www.governancecommissie.nl).