Doelgroep & hulpvraag

Onze doelgroep is zeer divers qua herkomst, taalgebied en culturele achtergronden. Wel zijn er vaak overeenkomsten op vluchtverhalen, verlieservaringen en ernstige levensgebeurtenissen. De combinatie van deze ervaringen, (gedwongen) migratieproblematiek, acculturatieproblematiek en sociale marginalisatie brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezonde copingmechanismen en overlevingsstrategieën komen onder druk te staan of worden aangetast.

De onbekendheid met en angst voor psychische problematiek en de huiver voor stigmatisering zijn vaak de reden dat de vluchteling zelf zijn psychische klachten niet als zodanig herkent en de hulpvraag niet duidelijk kan formuleren. Juist daarom is vroegtijdige opsporing van belang. Ook sluit de hulpverlening niet altijd voldoende aan bij de belevingswereld en ervaringen van vluchtelingen. Verder speelt onzekerheid over verblijf in Nederland een rol in de problematiek bij veel asielzoekers. Die onzekerheid kunnen wij als team niet wegnemen. Wel kunnen we helpen omgaan met onzekerheid.

Gesprek man en vrouw kroeg

Behandelingen

Wij bieden aansluitende, deskundige en herstelgerichte ondersteuning, begeleiding en behandeling. Dit kan individueel of in een groep. Dit doen wij door toegankelijk, cultuursensitief en vraaggestuurd de zorg in te richten met kennis over en aandacht voor de achtergrond van mensen in hun omgeving. Wij bieden zorg zo dichtbij, snel en continu mogelijk aan. Daarbij gaan wij uit van de mogelijkheden, eigen zelfredzaamheid en gezonde eigenschappen van mensen en stimuleren deze waar nodig. Een open, nieuwsgierige en gelijkwaardige blik naar de patiënt is hét kenmerk van onze medewerkers. Wij gaan voor écht contact.

Interculturele behandeling volwassenen

Interculturele behandeling jeugd

Twee jongeren in gesprek

Interculturele preventie binnen het sociaal domein

Naast behandeling bieden we binnen het sociaal domein preventieve interventies voor mensen met een vluchtelingen achtergrond. Deze preventieve interventies worden zo dichtbij mogelijk vorm gegeven waarbij we bij voorkeur samenwerken met betrokken netwerkpartners. We bieden individuele en groepsinterventies voor zowel jeugd als volwassenen. De hoofddoelen van de preventieve interventies zijn het versterken van de psychosociale veerkracht en vroegsignalering van psychische problemen. De laagdrempeligheid van de interventies heeft vaak een brugfunctie naar het accepteren van verdere behandeling.

Meer over interculturele preventie binnen het sociaal domein

tweedamesopbankje

Intercultureel aanbod voor professionals

Voor professionals is er een divers ondersteuningsaanbod waaronder deskundigheidsbevorderingen, verdiepende trainingen, intervisiebijeenkomsten en consultatie. Dit helpt professionals om de bewustwording van cultuurverschillen en -overeenkomsten te vergroten en vaardigheden ter versterken op het gebied van:

 • intercultureel sensitief werken
 • interculturele communicatie
 • het leren signaleren van psychische problemen
 • kennis over vervolgtrajecten

Meer informatie over de verschillende mogelijkheden

Twee mensen aan het werk in de tuin

Disciplines

In ons centrum werken de volgende disciplines:

 • Psychiater
 • Klinisch-, GZ- en basispsycholoog
 • Vaktherapeut
 • Orthopedagoog
 • Medisch Verpleegkundig Specialist
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
 • GGZ-agoog
 • Preventiefunctionaris
 • Maatschappelijk werker
 • Consulent
 • Secretaresse

Een aantal behandelaren spreekt meerdere talen; waar mogelijk zijn de gesprekken met een behandelaar die de eigen taal spreekt. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen we een telefonische tolk inzetten.

Twee vrouwen koffie drinken

Contact

Het Centrum voor Interculturele GGZ van GGNet is gehuisvest op Dreef 6H in Zutphen op de 6e en 7e verdieping. Het centrum biedt interculturele ggz aan asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. De hulp kan variëren van preventieve hulp tot ambulante multidisciplinaire ggz in de vorm van individuele gesprekken of groepsbehandeling. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen kunnen hier terecht.

Ga naar de pagina's over Centrum voor Interculturele GGZ

Zutphen GG Net Centrum voor Interculturele GGZ