Problematiek

Kinderen van vluchtelingen zijn vaak weerbaar, maar hebben in hun jonge leven al veel meegemaakt. Bij aankomst in Nederland zijn er ook kwetsbaren: ze kampen met geestelijke gezondheidsproblemen als depressie, angstklachten (65%) en traumagerelateerde stressklachten/PTSS (49%), (Bean & Spinhoven, 2006). De duur van het verblijf in asielopvangcentra zonder verblijfsstatus vormt een risico voor de gezondheid van het kind. Het voortdurend moeten verhuizen grijpt in op het gevoel van veiligheid, zelfrespect en de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

De mate waarin gevluchte en gemigreerde ouders in staat zijn de ontwikkeling van hun kinderen te beschermen staat onder grote druk. Veel ouders kampen met stress en psychische klachten waardoor ze emotioneel verminderd beschikbaar zijn voor hun kinderen. De psychische gezondheid van ouders heeft invloed op die van hun kinderen. Angst en depressie bij vluchtelingenouders hebben een voorspellende waarde op de mate waarin hun kinderen later last hebben van emotionele- of gedragsproblemen (Rapport Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen. Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing, Scherder, van Os, Zijlstra, VU/RUG, 2019).

Twee jongeren kijken op een tablet

Behandelingen

We behandelen de meest voorkomende psychische problematiek onder vluchtelingenjeugd waaronder angst, depressie, trauma en identiteitsproblematiek. Verder zijn we ervaren in het ondersteunen van ouder-kind problematiek en hechtingsproblemen tussen ouder en het jonge kind. Diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen behoren tot de expertise van onze reguliere jeugdzorg en kan worden aangemeld bij GGNet Jong.

Als het gaat om het delen van persoonlijke ervaringen en/of onderwerpen in de taboesfeer is het essentieel dat een kind (en ouders) zich genuanceerd en juist kan uitdrukken in de eigen taal. Daarom hebben wij altijd de mogelijkheid om een telefonische tolk in te schakelen. In groepsinterventies wordt vaak een live-tolk ingezet.

scholieren met juf

Ondersteuning gezinnen

Ouder-Baby en Ouder-kind ondersteuning

De geboorte van een baby is een grote verandering in het leven van ouders. Het is een bijzondere gebeurtenis, die naast (meestal) prettige gevoelens ook gevoelens van spanning en onzekerheid geeft. Het is voor ouders wennen aan de nieuwe situatie en een uitdaging om de (pasgeboren) baby te leren kennen en te begrijpen. Voor asielzoekers en statushouders kan dit een grote uitdaging zijn. Zij hebben zelf vaak te maken met veel onzekerheden en/of psychische problemen. Daarnaast komt het veelvuldig voor dat kinderen worden geboren uit seksueel geweld. Deze omstandigheden kunnen zorgen voor belemmeringen in de hechting tussen ouders en de baby. De Ouder Baby Ondersteuning is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van ouders en het bevorderen van de hechting tussen baby en kind. Tijdens de huisbezoeken is er aandacht voor het contact tussen ouder en baby maar ook voor opvoedvragen.

Opvoedondersteuning

Je kinderen laten opgroeien in een andere cultuur kan soms veel vragen en/of dillema’s oproepen. Je leeft zelf je eigen cultuur omdat je zo opgevoed en opgegroeid bent. En je geeft je kinderen mee wat voor jou en je partner belangrijk is. In Nederland zijn er andere culturele waarden en normen. Soms botsen deze met de waarden en normen uit je eigen cultuur. Hoe ga je hiermee om? Wat betekent dit voor jou als ouder en wat betekent dit voor je kind? Dit zijn vraagstukken waar veel asielzoekers en statushouders tegenaan kunnen lopen. Tijdens huisbezoeken worden deze vraagstukken besproken en kunnen ouders hierin worden ondersteund.
Bij voldoende interesse kan ook een groepstraining 'Leven met verschillende culturen en opvoeden, hoe doe je dat?' worden gegeven.

Moeder met kinderen in supermarkt

Aanmelden

U kunt de patiënt via Zorgdomein aanmelden bij GGNet. Wij vragen u bij de verwijzing om duidelijk in de eerste regel te vermelden dat het om een verwijzing naar het Centrum voor Interculturele GGZ gaat. Mocht u geen toegang hebben tot Zorgdomein dan kan u via een brief of e-mail (interculturalisatie@ggnet.nl) aanmelden.

Voor overleg over een aanmelding kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 088 - 933 1919.

Twee jongens achter computer

Doorverwezen, en dan?

Nadat we een verwijzing hebben ontvangen, doorlopen we een aantal stappen:

  • We beoordelen of de verwijzing bij ons Centrum past.
  • Bij akkoord nodigen we de patiënt uit voor een intakegesprek. Naast het uitvragen van de psychische klachten is er ook aandacht voor de culturele aspecten die een rol spelen in het leven van de patiënt. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten kan het contact verbeteren, waardoor klachten beter te begrijpen en te behandelen zijn en uitval minder voorkomt.
  • Na de intakefase volgt een adviesgesprek. Het is van belang het samen eens te zijn over de inhoud van de behandeling. Ook omdat een behandeling in Nederland er mogelijk anders uitziet dan in het land van herkomst.
Gesprek man en vrouw kroeg

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Heb je te maken met jeugdhulp en ben je jonger dan 18 jaar? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van Jeugdstem en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder.

Contactgegevens Jeugdstem:

T: 088 555 1000

I: jeugdstem.nl

Contactgegevens Adviespunt Zorgbelang:

T: 088 555 1000

I: adviespuntzorgbelang.nl

Als je 18 jaar of ouder bent of te maken hebt met de WvGGZ (wet verplichte GGZ) dan kun je contact opnemen met de landelijke Helpdesk van de Stichting PVP:

T: 0900 444 8888

I: www.pvp.nl

Jongen en meisje kijken op telefoon

Behandeling Volwassenen

Naast behandeling aan jeugd bieden we ook interculturele behandeling aan volwassenen.

Vrouw bij bloesemboom