Ondersteuning voor professionals en vrijwilligers

Professionals en vrijwilligers die werken met mensen met een vluchtelingen achtergrond kunnen uitgedaagd worden in hun vaardigheden en kennis. Denk hierbij aan kennis over migratieproblematiek, cultuursensitief werken en interculturele communicatie. Ook hierin biedt het Centrum voor Interculturele GGZ diverse vormen van ondersteuning zoals deskundigheidsbevorderingen, advies en consultatie en casuïstiek-/intervisiebijeenkomsten. Dit helpt professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van cultuurverschillen en -overeenkomsten te vergroten.

Twee mensen buiten

Deskundigheidsbevordering Intercultureel werken in zorg, welzijn en onderwijs

Deze deskundigheidsbevordering is bedoeld om handvatten te geven aan alle mensen die zich inzetten voor nieuwkomers. Denk aan taalcoaches, wmo-consulenten, case-managers sociale diensten, vrijwilligers, stagebegeleiders, mentoren en werkcoaches, en zorgmedewerkers. Er wordt basisinformatie gegeven over werken met mensen met een andere culturele afkomst waarbij er ook ervaringsgericht en interactief wordt gewerkt. Een belangrijk onderdeel is het aanleren van vaardigheden in interculturele communicatie, bewustwording van cultuurverschillen en bespreken van eigen casuïstiek. De inhoud, de duur en de frequentie van de bijeenkomsten worden afgestemd op de behoeften die vooraf worden besproken. De trainingen kunnen in-company of op een GGNet locatie gegeven worden en het aantal deelnemers wordt in overleg bepaald.

Binnen de training is er mogelijkheid om qua inhoud af te stemmen op de behoeften van de deelnemers, en op sommige thema’s meer verdieping aan te brengen. Denk hierbij aan thema’s als:

  • Vroegtijdige signalering van psychische problematiek: hoe herkt u psychische problemen bij vluchtelingen en wat doet u als u dit signaleert?
  • Opvattingen over ziekte, zorg en herstel: iemands culturele achtergrond bepaalt hoe iemand aankijkt tegen het toelaten van professionele hulp. Dit leidt vaak tot onbegrip bij aanmelding, intake, triage en behandeling. Met het gevolg dat de juiste hulp niet wordt geboden of dat therapieën vroegtijdig worden beëindigd. Door meer kennis kunt u hier beter op inspelen.
  • Migratieproblematiek, intercultureel sensitief werken en interculturele communicatie.
  • Kinderen van nieuwkomers: bij kinderen van asielzoekers steken vaak trauma-gerelateerde klachten de kop op. Daar komt bij dat ze binnen het gezin vaak te maken hebben met een of meer ouders die zelf kampen met psychische problematiek. In deze training kijken we onder andere naar hoe u dit kunt signaleren, welke zorg is er beschikbaar, ketenpartners en hoe kunt u vanuit uwrol bijdragen aan het perspectief voor jonge nieuwkomers.
  • Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV): alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV-ers) staan bekend als een uiterst kwetsbare groep. Een groot percentage kampt met psychische problemen. Bij wat voor soort begeleiding is deze groep gebaat? In deze training leert u onder andere over de achtergronden, welke psychosociale problemen komen er voor, hoe signaleert u en wat doet u als u het signaleert.
  • Psychotrauma: vaak hebben nieuwkomers te maken gehad met een of meerdere traumatische gebeurtenissen. Een neerwaartse spiraal gepaard met zorgmijding ligt op de loer. Na deze training bent u op de hoogte van het theoretisch kader rond trauma, hoe het zich openbaart, wat u kunt doen binnen het eigen werkveld en welke hulp er ingeschakeld kan worden.
Vrouw bij een bloesemboom

Andere ondersteunende diensten

Wanneer u vragen heeft of wil sparren rondom specifieke situaties biedt ons centrum ondersteuning in de vorm van:

  • Consultatie: wilt u rond een bepaalde casus advies inwinnen bij een GGZ-deskundige die is gespecialiseerd in interculturele zorg? U kunt bij ons een adviesgesprek aanvragen. Wij benaderen u daarna voor een afspraak. Die afspraak kan telefonisch plaatsvinden of face tot face. Een driehoeksgesprek behoort ook tot de mogelijkheden, indien gewenst met de aanwezigheid van een tolk. Voor een consult neemt u contact op met 088 - 933 1919.
  • Deelnemen aan casuïstiekbesprekingen, zowel incidenteel als structureel.
  • Intervisie: begeleiding van de professional of het team over interculturele aspecten.
  • Coaching: leervraaggericht begeleidingstraject van de professional door een expert interculturele zorg.

Wilt u meer weten over onze trainingen en/of gerelateerde diensten? Of wilt u de maatwerkmogelijkheden bespreken? Op basis van uw maatwerkvraag maken we graag een gericht aanbod.

Neem contact met ons op

Twee vrouwen in supermarkt