De pilot sluit aan bij het IZA en GALA, loopt door tot december 2024 en wordt begeleid door Bee-Improve.

Huisartsen, het sociaal domein (welzijnsorganisaties en gemeenten), de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in de regio Liemers zijn sinds vorig jaar samen aan de slag om mentale gezondheid in die regio te versterken. Onder de noemer ‘Toegankelijke GGZ in de Liemers’.

De samenwerking is nog volop in ontwikkeling. In eerste instantie richten we ons op de volgende drie onderwerpen:

  1. Preventie en welzijn
  2. Verkennend Gesprek
  3. Overlegtafel
GG Net drie mensen in vergadering 135 HR

Preventie en welzijn

De werkgroep WELZIJN IN mijn NETWERK (WIN) werkt de plannen uit rondom preventie en welzijn.

We zetten in op het aanbod van preventieve en herstel ondersteunende zorg. Dit helpt inwoners beter om te gaan met situaties die op hun pad komen. De samenwerking tussen de verschillende disciplines maakt het mogelijk dat in de breedte wordt gekeken naar alles wat er op dat moment in het leven van deze persoon speelt. Met het juiste aanbod en/of verwijzing als gevolg.

Het aanbod in het sociale en publieke domein en in herstel ondersteunende zorg is voor inwoners en zorgverleners toegankelijk door:

  • Duidelijke vastlegging van informatie en voorzieningen/interventies die inzichtelijk wordt gemaakt voor professionals en inwoners
  • Passend verwijzen
  • Vrij toegankelijke herstel ondersteunende hulp/zorg (voorliggend).
  • Ondersteunend financieel maatwerk
  • Als nodig wordt er 'outreachend' gewerkt (door bijvoorbeeld 'bemoeizorg').

Is er meer steun nodig ten behoeve van het welzijn en is vrij toegankelijke zorg niet toereikend, dan is geïndiceerde begeleiding van toepassing via sociaal/wijk team.

Verkennend gesprek

Voorheen bekend als: Herstel Ondersteunend Gesprek.
Start vanaf mei 2024.

In het verkennend gesprek, waar – naast degene met een zorgvraag bij voorkeur ook een naaste aan deelneemt - , is oog voor de vraag, voor het algemene welbevinden en is gericht op herstel. Het gesprek kan op diverse momenten en plekken plaatsvinden, ook voor, na of tijdens een ggz-behandeling, ook bij mensen thuis. Er wordt door twee professionals (vanuit alle domeinen) gekeken vanuit positieve gezondheid, want gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn. Mensen en hun naasten ervaren door het verkennend gesprek meer regie over hun hulpvraag.

De verkennende gesprekken zijn een vast onderdeel in het (preventieve, curatieve of nazorg) zorgaanbod. Het actief inzetten van het gesprek bevordert naast het herstelvermogen van de inwoner ook de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het voorliggend veld van preventieve zorg.

Vanaf 1 mei kan elke deelnemende organisatie mensen verwijzen en aanmelden voor een verkennend gesprek. Dit kan via een mail naar: liemers@verkennendgesprek.nu. Verwachting: binnen 5 werkdagen wordt contact opgenomen om een afspraak in te plannen.

Overlegtafel

Voorheen bekend als: Transfertafel.
Deze overlegtafel is sinds dit jaar actief.

De wekelijkse Overlegtafel is een netwerk van professionals vanuit verschillende domeinen. Wekelijks spreken zij kort en online de anonieme casussen door met de inbrenger, waarna hij/zij goed geholpen verder kan. Het succes van de Overlegtafel is dat de casuïstiek breed wordt bekeken en gedragen. Zo ontstaan andere mogelijkheden.

De Overlegtafel is wekelijks, online, op dinsdag van 11.00-11.30 uur. Casussen worden anoniem besproken. Een overleg duurt 30 minuten, per casus is er 5 minuten beschikbaar. V
aste deelnemers lezen de casussen vooraf en zoeken samen met de inbrenger, die altijd zelf aanwezig moet zijn, naar passende hulp en begeleiding.

Als professional binnen het netwerk kun je een casus inbrengen via het aanmeldformulier. De deadline voor het inbrengen van een casus is de week ervoor op donderdag om 12.00 uur. Je kunt het formulier sturen naar: overlegtafeldeliemers@ggnet.nl.

Webinar

13 juni 2024

Om dit project te laten slagen is het nodig dat we met elkaar de bekendheid en bereidheid tot deelname bevorderen. Op donderdag 13 juni organiseerden we een webinar voor iedereen die meer wilde weten over het project en de drie deelprojecten.

Bekijk hier de opname.

Congres

In het vierde kwartaal van 2024 vindt er een congres plaats. Meer informatie over datum, programma, etc. volgt. 

Agenda