Direct naar:

DITSMI zorgmodel bij patiënten met EPA

DITSMI is een zorgmodel, ontwikkeld op locatie De Meent van GGNet in Warnsveld. Met dit zorgmodel zorgen we ervoor dat patiënten met een ernstige psychische aandoening (EPA) opnieuw en soms voor het eerst te diagnosticeren en na indicatiestelling te behandelen volgens de huidige professionele richtlijnen. DITSMI is een Engelse afkorting en betekent: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Of vrij vertaald: Diagnosticeren, indiceren en behandelen van een ernstige psychische aandoening.

Doel van zorgmodel DITSMI

Het doel van het zorgmodel is herstel van:

  • lichamelijk en psychisch welbevinden;
  • maatschappelijke rollen;
  • contact;
  • zingeving.
De patiënt en zijn naasten kunnen meer kwaliteit van leven gaan ervaren waardoor de levensverwachting van de patiënt kan toenemen.

Doelgroep

We zetten het zorgmodel in voor mensen met een ernstige psychische aandoening binnen FACT en klinieken voortgezette behandeling, waarbij sprake is van onder meer:

  • onduidelijke diagnostiek en/of
  • ernstig ontwrichtend gedrag en/of 
  • polyfarmacie en/of 
  • ernstige bijwerkingen van medicatie en/of
  • na twee jaar in zorg niet opknappen.

 

Vrouw met ernstige psychiatrische aandoening

Contact & meer informatie

Voor meer informatie over DITSMI kunt u terecht bij:

Op deze webpagina van Instituut Verantwoord Medicijngebruik kunt u uitgebreide informatie en producten vinden, waaronder de modelbeschrijving en een patientenfolder.

Voor de ontwikkeling van zorgmodel DITSMI is in 2017 een ZonMw-subsidie ontvangen.

illustratie stelletje

Ontwikkeling DITSMI

Recent is een wetenschappelijk artikel gepubliceerd in European Psychiatry: “Diagnose, indicate, and treat severe mental illness (DITSMI) as appropriate care: A three-year follow-up study in long-term residential psychiatric patients on the effects of re-diagnosis on medication prescription, patient functioning, and hospital bed utilization”

Lees verder

De ontwikkeling van DITSMI en het daaraan gekoppelde onderzoek is in 2017/2018 gesubsidieerd door ZonMw binnen het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Lees verder

Voor de periode 2019-2021 wordt implementatie en onderzoek gefinancierd door ZonMw binnen het Actieprogramma lokale initiatieven en verward gedrag.

Lees verder

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en GGZ Oost Brabant zijn samenwerkingspartners.

Actieonderzoek DITSMI, Actieonderzoek ditsmi - ZonMw, looptijd 2019-2021.

Film

Bekijk hiernaast het filmpje
'Zorgmodel DITSMI voor mensen met EPA'

Project Herdiagnostiek (2015-2018)

Parallel aan de ontwikkeling van DITSMI is binnen GGNet het Project Herdiagnostiek uitgevoerd ten behoeve van onder meer een brede inventarisatie naar de geldigheid van de DSM-V classificaties zoals die op het moment van de inventarisatie in de elektronisch patiëntendossiers (EPD) waren geregistreerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd onder patiënten die tenminste een behandelvoorgeschiedenis van 2 jaar kenden en op dat moment ambulant in zorg waren bij GGNet. 969 personen werden in het project geïncludeerd. In het medisch dossier is door een student en een onderzoeker aan de hand van een codeformulier onderzocht of er sprake was van nieuwe inzichten die leidden tot nader onderzoek en/of een andere behandeling. In 27% van de cases werd een nieuwe DSM-V classificatie in het EPD vastgelegd. In 51% was er sprake van nieuwe inzichten die leidden tot een andere behandeling. In 35% is aanvullend diagnostisch onderzoek gedaan. Aan deze inventarisatie is het lastig om conclusies te kunnen trekken, daar het niet bekend is in welke gevallen er sprake is van een natuurlijke verandering in DSM-V classificatie door de ontwikkeling van de stoornis en in welk deel er sprake was van een in eerste instantie niet juiste DSM-V classificatie. Momenteel wordt in een follow-up gegevens van de Health of the Nations Outcome Scale (HoNOS) onderzocht of een nieuwe diagnose, een nieuw inzicht, dan wel aanvullend onderzoek geassocieerd kan worden met veranderingen op (onderdelen van) de HoNOS, hetgeen een aanwijzing zou kunnen zijn voor een effect van dit project op het herstel van de patiënt. 

 

NB. Het Project Herdiagnostiek stond in uitvoering los van de ontwikkeling van DITSMI.

Actueel

Op 8 juni 2020 is tijdens de commissievergadering van VWS “GGZ, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie” een tiental keren gerefereerd aan het bovengenoemde onderzoek naar aanleiding van een nieuwsbericht in Trouw, door de aanwezige Kamerleden. Tevens is een motie ingediend en aangenomen. Inhoud van de motie is dat de staatssecretaris moet onderzoeken of het mogelijk is deze aanpak breed beschikbaar te stellen. Naar aanleiding van de Kamervragen en de aangenomen motie is het projectteam DITSMI in gesprek met VWS over een gefaseerd vervolg. Hiertoe heeft ZonMw een subsidie verstrekt voor de zogenaamde Kwartiermakersfase ter voorbereiding op een landelijke implementatie. Deze Kwartiermakersfase loopt tot 15 augustus 2021.