Interculturele zorg

De GGZ is bedoeld voor mensen met psychische problemen. Ons centrum richt zich specifiek op vluchtelingen (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden, die korter dan 7 jaar in Nederland zijn) met psychische problematiek in combinatie met cultuurspecifieke-, migratie- of acculturatieproblematiek en/of bij wie de reguliere zorg om deze reden stagneert. 

Veel vluchtelingen en asielzoekers hebben te maken met oorlogs- en geweldservaringen. Daarnaast kunnen ze vrienden en familie hebben verloren, hebben hun vertrouwde omgeving moeten achterlaten, hebben de rollen die zij in het sociale leven speelden verloren, moeten soms lang verblijven in de asielopvang, kampen met sociaal isolement, vervreemding en verveling en zijn onzeker over hun toekomst in Nederland (waaronder onzekerheid over de verblijfsprocedure, acculturatiestress, werkeloosheid). Deze gebeurtenissen hoeven niet te leiden tot psychische klachten, maar het kan wel. Te denken valt aan PTSS, depressieve klachten, stress, slaapproblemen, angstklachten en middelengebruik.

Ga naar het Centrum voor Interculturele GGZ