Voor welke klachten?

Vaktherapie is geschikt voor mensen met uiteenlopende problemen en klachten. U kunt bijvoorbeeld somber of angstig zijn, wisselende stemmingen of moeite met relaties hebben. Ook kunt u het moeilijk vinden te uiten wat u dwars zit, last hebben van overmatig denken of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. U hoeft geen speciale kennis, vaardigheden of conditie te hebben om aan een vorm van vaktherapie deel te nemen.

Voorbeelden van doelstellingen:

  • leren (h)erkennen van- en vormgeven aan verschillende emoties;
  • leren omgaan met ingrijpende ervaringen en emoties;
  • oefenen met nieuw, ander gedrag, bijvoorbeeld grenzen leren kennen en aangeven;
  • alternatieve mogelijkheden ontdekken in het omgaan met bijvoorbeeld spanningsklachten;
  • versterken van zelfvertrouwen;
  • leren omgaan met uw problemen;
  • vergroten van sociale vaardigheden, bijvoorbeeld beter contact maken of leren samenwerken.

Er zijn verschillende vormen van vaktherapie.

2 vrouwen met telefoon

Beeldende therapie

In beeldende therapie wordt gewerkt met allerlei beeldende materialen. Met schilder- en tekenmateriaal, klei, papier of steen kunt u uitdrukking geven aan uw gevoelens en gedachten.

Door de dingen die u maakt gezamenlijk te bekijken en uw ervaringen te delen, kunnen persoonlijke thema’s, kwetsbaarheden maar ook kwaliteiten duidelijker worden. Ze krijgen een plaats en betekenis. In een groep kan het ook gaan over de wijze waarop u contact aangaat. U leert oefenen met nieuwe oplossingen en zaken in uw leven anders aan te gaan.

19 7be316c1b2 amarum meisje stoepkrijt

Danstherapie

Danstherapie is een therapievorm waarbij het gaat om letterlijk in beweging komen met als doel uit het vastgelopen denken en in contact met uw levendigheid te komen. Al dansend/bewegend laat u (bewust of onbewust) zien wat er in u omgaat en wordt duidelijk van welke patronen u last hebt. Dan kan een ontdekkingsreis beginnen in het zoeken naar andere, meer passende manieren van doen. Creativiteit, levendigheid en persoonlijk levensritme zijn sleutelwoorden. Er is ruimte om plezier te scheppen in uw eigen ontwikkeling en met liefde naar uw eigen geworstel te kijken.

19 a47d82df03 masker

Dramatherapie

Binnen dramatherapie wordt gewerkt met verschillende methodieken zoals rollenspelen, fantasieverhaal schrijven, verzinnen en uitspelen, improvisatie, decors, gedichten en hoorspelen. Dramatherapie werkt ervaringsgericht: door op een 'speelse' manier met uw problemen aan de slag te gaan, kunt u experimenteren met gevoelens of met gedrag en ervaren wat dit met u doet. Binnen dramatherapie zet u uzelf direct in, waardoor het soms gemakkelijk is het geleerde mee te nemen naar het dagelijks leven.

19 6340279564 meisje voor spiegel

Muziektherapie

Bij muziektherapie werkt u al spelend (actief) en luisterend (receptief) aan uw behandeldoel. Het aanbod van spel- en werkvormen is zeer divers. Voorbeelden hiervan zijn: improviserend spel op diverse instrumenten, bestaande muziek uitvoeren, een eigen melodie maken, trommelritmes aanleren of luisteren naar muziekfragmenten. In muziektherapie komen de doelstellingen binnen genoemde werkvormen terug.

19 bde7bc2568 vrouw speelt gitaar1

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie werkt ervaringsgericht door gebruik te maken van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. De psychomotorische therapie richt zich speciaal op wat uw lichaam aangeeft. Al doende wordt u zich bewust van uw ademhaling, lichamelijke spanningen, uw manier van bewegen, lichaamshouding, lichaamstaal en lichaamsbeleving. U leert uw lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen, zodat u uw klachten en problemen anders kunt benaderen.

man en vrouw in gesprek

Aanmelding

In therapie gaan, vraagt van u de bereidheid om uzelf, uw gewoontes, gedrag, gedachten en gevoelens te bekijken en samen met de therapeut en de eventuele medepatiënten te onderzoeken wat u beweegt en beleeft. Terwijl u oefent met het omzetten van oude patronen naar een gewenste nieuwe levensstijl kunnen onzekerheden en spanningen ervaren worden. Een dergelijk proces vraagt tijd en inspanning.

Voor informatie over welke vorm van vaktherapie er binnen GGNet aangeboden wordt, en met name binnen uw regio, kunt u zich wenden tot uw behandelaar. Ook kunt u met hem/haar overleggen of vaktherapie en, zo ja, welke vorm voor u geschikt zou zijn. Uw behandelaar heeft ook informatie over de verschillende groepen die binnen de vaktherapie worden aangeboden. Voor meer informatie of een intakegesprek kunt u doorverwezen worden naar één van de vaktherapeuten.

19 200f397be6 man aan zingen