Gepubliceerd:

Bredere focus

Naast de verschuiving van een 'bijzonder' naar een 'regulier' lectoraat wordt de focus voor de onderzoeken verbreed. Het onderzoek is niet langer uitsluitend gericht op persoonlijkheidsstoornissen, maar omvat nu een breder spectrum van de gezondheidszorgpopulatie.

De opdracht van het lectoraat

Het lectoraat speelt een belangrijke rol in het voldoen aan de aantoonbare en brede behoefte aan onderzoek naar vaktherapie. Het fungeert als vliegwiel voor kennisontwikkeling. De nadruk op evidence-based werken is toegenomen en net als andere gezondheidszorgdisciplines worden vaktherapeuten geconfronteerd met de vraag naar wetenschappelijke onderbouwing van hun interventies. De doelen van het lectoraat zijn onder andere het bevorderen van de kwaliteit en innovatie van vaktherapie, het onderzoeken van de effecten van vaktherapeutische interventies en het inzicht krijgen in werkingsmechanismen van vaktherapie. Ook onderzoekt het lectoraat het perspectief van cliënten en de samenwerking met andere disciplines. Het lectoraat gaat vaktherapie-breed te werk en richt zich op het brede domein van de gezondheidszorg. Het streeft naar samenwerking met andere disciplines en houdt het perspectief van de cliënt centraal.

Samenwerking met GGNet

Net als de voorbije lectoraatsperiode, blijft GGNet ook de komende 6 jaar een belangrijke praktijkpartner en supporter van het Lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg.

Via deze samenwerking in de regio rond vraagstukken uit de zorg worden leren en innovatie bevorderd. Zo kan het lectoraat een directe bijdrage leveren aan ontwikkeling en innovatie van de beroepspraktijk.

Suzanne Haeyen: “We kijken ernaar uit om de samenwerking tussen GGNet en het lectoraat Vaktherapie in de Gezondheidszorg voort te zeten. Het is belangrijk om samen met praktijkprofessionals en cliënten het onderzoek vorm te geven. Samen kunnen we de kennis over vaktherapie verder vergroten.”

Ook Jochanan Huijser, van de Raad van Bestuur van GGNet hecht waarde aan de samenwerking:

“In de zorg is een verschuiving gaande, van `zorg naar gezondheid’. In de groeiende aandacht voor mentale gezondheid en welbevinden wordt gestreefd naar het benadrukken van sterke punten en zingeving. Nadruk ligt op meedoen en zelf regie krijgen. Vaktherapie kan bijdragen aan passende zorg die toegankelijk is voor een brede doelgroep.”

Vergroten van mentale gezondheid

Er is in de gezondheidszorg meer aandacht voor welbevinden als een belangrijke uitkomst van therapie, naast de vermindering van symptomen.

Dit past goed bij vaktherapie, zoals Suzanne verwoordt: “Vaktherapie biedt een directe manier om te werken aan herstel en veerkracht. Het lectoraat wil de rol van vaktherapie in het verbeteren van mentale gezondheid ofwel welbevinden benadrukken en onderzoeken.”

Verbinding onderzoek-onderwijs
De kennis die in het lectoraat wordt opgedaan, vindt zijn weerslag in het curriculum van de opleiding Vaktherapie en in het bij- en nascholingsaanbod. Ook dragen bachelor-, masterstudenten en docent-onderzoekers bij aan de onderzoeken van het lectoraat.

Studenten kunnen na hun bacheloropleiding Vaktherapie direct doorstromen naar de Master Vaktherapie en zo hun ontwikkeling voortzetten. Belangrijk voor de ontwikkeling van het vakgebied! Het jaarlijkse master/lectoraat-symposium is een mooie ontmoeting tussen opleiding en werkveld. Zo draagt het lectoraat bij aan een Leven Lang Ontwikkelen, een belangrijk speerpunt van de HAN.

Meer weten?

Kijk op de website van het lectoraat: https://www.han.nl/onderzoek/lectoraten/lectoraat-vaktherapie-in-de-gezondheidszorg/

Of neem contact op met het lectoraat via: lectoraat.vtgz@han.nl