Doelgroep

Onze doelgroep is zeer divers qua herkomst, taalgebied, culturele achtergronden en status in de Nederlandse samenleving. Wel zijn er vaak overeenkomsten op vluchtverhalen, verlieservaringen en ernstige levensgebeurtenissen. De combinatie van deze ervaringen, (gedwongen) migratieproblematiek, acculturatieproblematiek en sociale marginalisatie brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezonde copingmechanismen en overlevingsstrategieën worden onder druk gezet of aangetast.

De ingrijpende levenservaringen van migranten en de situatie waarin velen zich bevinden, leiden bij een groot percentage tot psychische gezondheidsproblemen. Depressie, angst, slaapproblemen en ook PTSS zijn veelvoorkomend. De problematiek speelt bij jong en oud.

De onbekendheid met en angst voor psychische problematiek en de huiver voor stigmatisering zijn vaak de reden dat de migrant zelf zijn psychische klachten niet als zodanig herkent en de hulpvraag niet duidelijk kan formuleren. Juist daarom is vroegtijdige opsporing van belang.

Individueel preventief traject

Individuele preventieve gesprekken kunnen bijvoorbeeld ingezet worden vanuit signalering van samenwerkingspartners binnen het sociaal domein, onderwijs of vanuit een van onze preventieve trainingen. Het doel is om bij laagcomplexe psychische klachten (geen diagnose) inzicht te geven in de klachten en vaardigheden leren om hier gezonder mee te leren omgaan. Bij meer complexe klachten is er de mogelijkheid om in een aantal gesprekken zicht te krijgen op de problematiek en te komen met advies voor verwijsmogelijkheden.
Waar wenselijk is het ook mogelijk om een preventief traject te verlengen of waar nodig te ondersteunen in een verwijzing naar behandeling .

Twee mensen buiten

Preventieve groepstrainingen

In veel culturen is het taboe om over de eigen psychische gezondheid te praten, maar zodra men in de groep ervaart dat zij niet de enige zijn die met psychische klachten worstelen, wordt het ijs vaak gebroken. Ook is men soms niet of nauwelijks bekend met psychosomatische stressklachten. Lichamelijke klachten worden niet altijd gelabeld aan de stress die iemand in zijn leven ervaart.

De trainingen zijn een laagdrempelige, niet-bedreigende manier om gevoelens, belevingen en levensgebeurtenissen te delen en bespreekbaar te maken. Door het geven van inzicht en het aanleren van concrete vaardigheden en oefeningen is men uiteindelijk zelf beter in staat om de psychische klachten te hanteren. De deel-modules voor stressreductie en depressiepreventie zijn inmiddels effectief bewezen. De trainingen zijn gericht op het versterken van de psychosociale veerkracht, vergroten van de zelfredzaamheid en vroegsignalering van psychische problematiek. Hierbij wordt psycho-educatie gecombineerd met vaardigheidstraining.

In de trainingen is er aandacht voor verschillende onderwerpen zoals: psychosomatiek en stresshantering, draaglast-draagkracht, rouw en verlies, slaapproblemen, piekeren en gezond(er) leren denken, depressie, angst, trauma en stappen zetten richting de toekomst.

De basistrainingen bestaan uit 6 tot 10 bijeenkomsten en zijn qua inhoud en werkvormen afgestemd op de achtergrond van de deelnemers. We werken met flexibele draaiboeken waardoor we kunnen afstemmen op de behoeften van de groep. Naast de basistrainingen zijn er ook verdiepende trainingen rondom bepaalde thema’s waarin we dieper op een onderwerp inzoomen.

De preventieve interventies vallen niet onder reguliere vergoeding van het Zorgprestatiemodel en kunnen apart bij ons worden ingekocht.

Drie vrouwen in gesprek

Contact

Wilt u meer weten over onze trainingen en/of gerelateerde diensten? Of wilt u de maatwerkmogelijkheden bespreken? Neem dan telefonisch contact met ons op: 088 - 933 1919. Of mail naar: interculturalisatie@ggnet.nl

10 496efca5bd vinger wijst naar boom