Stap 1: eerst praten

Wij adviseren u om uw klacht te bespreken met degene over wie uw klacht gaat. Een gesprek lost vaak al veel op. Als u het moeilijk vindt om het gesprek alleen aan te gaan, kunt u zich laten bijstaan door een familielid of naaste. Als u te maken heeft met gedwongen ambulante of klinische zorgverlening door GGNet kunt u ook de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp) of de familievertrouwenspersoon (fvp) vragen met u mee te gaan naar het gesprek. Heb je te maken met jeugdhulp? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van Jeugdstem en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder. Bekijk de contactgegevens hier.

Stap 2: praten met de leidinggevende

Als u niet met de betreffende hulpverlener over uw kwestie wilt of kunt praten, dan kunt u de leidinggevende van de hulpverlener om hulp vragen. Deze luistert naar uw verhaal en kan voor u bemiddelen. De hulpverlener zelf wordt hierbij ook ingelicht en naar zijn/haar standpunt gevraagd. Ook hierbij kunt u een familielid (of als u vanwege de Wvggz zorg ontvangt) de pvp/fvp vragen om u bij te staan.

Stap 3: bemiddeling door de klachtenfunctionaris van GGNet

Wilt of kunt u geen gebruikmaken van de eerder genoemde mogelijkheden, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris vervult een belangrijke rol in de eerste opvang en ondersteuning van de indiener van een klacht. Hij/zij luistert naar uw verhaal en vertelt hoe GGNet met een klacht omgaat.

U kunt uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van GGNet via het klachtenformulier. U kunt dit formulier downloaden of opvragen bij de klachtenfunctionaris.

- Voor of namens patiënt 

- Familie of naastbetrokkenen

Het ingevulde formulier stuurt u bij voorkeur per e-mail terug. Indien gewenst kunt u het formulier ook per post opsturen, de adresgegevens staan op het formulier. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Wat gebeurt er als u een klacht indient?

Nadat de klachtenfunctionaris uw klacht heeft ontvangen, neemt hij/zij binnen drie werkdagen contact met u op. Samen bespreekt u wat het doel is van uw klacht en wat de klachtenfunctionaris voor u kan betekenen. De klachtenfunctionaris velt geen oordeel, maar probeert samen met u naar een oplossing te zoeken.

De klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar tussen u en degene over wie uw klacht gaat. De klachtenfunctionaris zal in overleg met u bepalen of de bemiddeling telefonisch (eventueel via beeldbellen) of op locatie zal plaatsvinden.

Bemiddelingsgesprek

Een bemiddelingsgesprek vindt meestal op een neutrale plek plaats. Het gesprek wordt afgesloten als alle partijen vinden dat er voldoende is gezegd. Meestal duurt zo’n gesprek ongeveer een uur. De informatie uit het gesprek is vertrouwelijk. Alleen de klacht, het resultaat van het gesprek en de eventueel gemaakte afspraken worden geregistreerd door GGNet. (Dit komt niet in het patiënten dossier maar in een registratiesysteem dat alleen toegankelijk is voor de klachtenfunctionaris.) Alle betrokkenen ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 4: Een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie van GGNet

Het is mooi als u met behulp van de stappen 1, 2 en/of 3 tot een oplossing komt. Als dat niet lukt of als u dat niet wilt, heeft u altijd het recht uw klacht kosteloos te laten beoordelen door de klachtencommissie. Dit kan ook als de klachtenfunctionaris, familieleden of hulpverleners vinden dat bemiddeling mogelijk is.

U kunt bij de klachtenfunctionaris aangeven dat u geen bemiddeling wenst, maar een uitspraak van de klachtencommissie. In dat geval draagt de klachtenfunctionaris uw klacht over aan de klachtencommissie, die de klacht verder zal onderzoeken.

Als u een klacht heeft over verplichte zorg in het kader van de Wvggz, dan wordt uw klacht altijd direct doorgestuurd naar de klachtencommissie.

Ook wanneer u in eerste instantie samen met de klachtenfunctionaris een oplossing voor uw klacht wilt zoeken, kunt u op ieder moment aangeven dat u uw klacht toch door de klachtencommissie wilt laten beoordelen. De klachtenfunctionaris zal dan gehoor geven aan uw verzoek en uw klacht doorsturen naar de klachtencommissie.

Contact

Wilt u meer weten over de klachtenregeling van GGNet of overleggen met de klachtenfunctionaris, neem dan contact op:

Klachtenfunctionaris GGNet
Antwoordnummer 7513
7230 ZX Warnsveld
Telefoon: 088 - 933 4869
E-mail: klacht@ggnet.nl

Wvggz-uitspraken klachtencommissie

Lees hier de wvggz-uitspraken van de klachtencomissie.

Folders en formulieren

Klik op een van de onderstaande linken voor een pdf:

Klachtenregeling Wvggz

Klachtregeling patiënten en familieleden, met bijlagen:

Klachtenregeling patiënten en familieleden

Uw klacht in behandeling bij de klachtencommissie, wat houdt dat in? (T001)

Bekijk hier het klachtenformulier voor klachten voor of namens patiënten.

Bekijk hier het klachtenformulier voor klachten voor familie of naastbetrokkenen.