Deskundigheidsbevordering

In de deskundigheidsbevordering kunnen we professionals in het sociaal domein voorzien van:

 • Basiskennis over migratieproblematiek
 • Uitgangspunten cultuursensitief werken
 • Uitgangspunten interculturele communicatie
 • Handvatten voor signaleren en bespreekbaar maken van psychische klachten.

De deskundigheidsbevordering wordt zo concreet en interactief mogelijk gegeven in afstemming op wensen en behoeften.

Meer over deskundigheidsbevordering

Preventieve training psychosociale gezondheid statushouders

Versterken van de psychosociale gezondheid en zelfredzaamheid van statushouders. We werken met een flexibel draaiboek met verschillende thema’s. Afhankelijk van de behoefte die bij de groep gepeild wordt, kan de juiste mix aan thema’s/het programma worden samengesteld. Voorbeelden van thema’s:

 • Stresshantering
 • Psychosomatiek
 • Rouw en verlies
 • Een veranderde identiteit
 • Draaglast en draagkracht
 • Doelen stellen voor de toekomst
 • Beter leren slapen
 • Sociaal netwerk: hulp vragen en ontvangen
 • Gezinshereniging en rollen
 • Piekeren/gezond denken/stemming/depressie
 • Paniek en angst
 • Trauma

Meer over de preventieve training voor volwassenen

Twee mensen in overleg

Individuele preventieve ondersteuning

Deze gesprekken kunnen bijvoorbeeld ingezet worden vanuit signalering van samenwerkingspartners binnen het sociaal domein of vanuit een van onze preventieve trainingen. Het doel is om bij laagcomplexe psychische klachten (geen diagnose) inzicht te geven in de klachten en vaardigheden leren om hier gezonder mee te leren omgaan. Bij meer complexe klachten is er de mogelijkheid om in aantal gesprekken zicht te krijgen op de problematiek en te komen met advies voor verwijsmogelijkheden. Waar wenselijk bestaat ook de mogelijkheid om een preventief traject te verlengen.

Twee vrouwen in gesprek

Consultatie en advies

Wanneer u vragen heeft of wil sparren rondom specifieke situaties biedt ons centrum ondersteuning in de vorm van:

 • Consultatie: wilt u rond een bepaalde casus advies inwinnen bij een GGZ-deskundige die is gespecialiseerd in interculturele zorg? U kunt bij ons een adviesgesprek aanvragen. Wij benaderen u daarna voor een afspraak. Die afspraak kan telefonisch plaatsvinden of face tot face. Een driehoeksgesprek behoort ook tot de mogelijkheden, indien gewenst met de aanwezigheid van een tolk. Voor een consult neemt u telefonisch contact op via 088 - 933 1919.
 • Deelnemen aan casuïstiekbesprekingen, zowel incidenteel als structureel.
 • Intervisie: begeleiding van de professional of het team over interculturele aspecten
 • Coaching: leervraaggericht begeleidingstraject van de professional door een expert interculturele zorg

Wilt u meer weten over onze trainingen en/of gerelateerde diensten? Of wilt u de maatwerkmogelijkheden bespreken?

Neem contact met ons op

Op basis van uw maatwerkvraag maken we graag een opgave van een passende vergoeding